Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İngilis dili üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Word Memorization

1. Body Parts

head [ hed ] голова

arm [ ɑːm ] рука

back [ bæk ] спина

waist [ weɪst ] талия

leg [ leg ] нога

face [ feɪs ] лицо

chest [ ʧest ] грудь

stomach [ ˈstʌmək ] желудок

hip [ hɪp ] бедро

hand [ hænd ] рука

foot [ fʊt ] ступня

buttocks [ ˈbʌtəks ] ягодицы

eye [ aɪ ] глаз

eyebrow [ ˈaɪbraʊ ] бровь

nose [ nəʊz ] нос

mouth [ maʊθ ] рот

chin [ ʧɪn ] подбородок

hair [ hɛə ] волосы

ear [ ɪə ] ухо

lips [ lɪps ] губы

neck [ nek ] шея

nail [ neɪl ] ноготь

thumb [ θʌm ] большой палец

finger [ ˈfɪŋgə ] палец

wrist [ rɪst ] запястье

palm [ pɑːm ] ладонь

shoulder [ ˈʃəʊldə ] плечо

forearm [ ˈfɔːrɑːm ] предплечье

elbow [ ˈelbəʊ ] локоть

knee [ niː ] колено

thigh [ θaɪ ] бедро

shin [ ʃɪn ] голень

calf [ kɑːf ] икра (ноги)

ankle [ æŋkl ] лодыжка

heel [ hiːl ] пятка

toe [ təʊ ] палец

forehead [ ˈfɔrɪd ] лоб

temple [ templ ] висок

eyelid [ ˈaɪlɪd ] веко

eyelash [ ˈaɪlæʃ ] ресница

pupil [ pjuːpl ] зрачок

cheek [ ʧiːk ] щека

teeth [ tiːθ ] зубы

tooth [ tuːθ ] зуб

tongue [ tʌŋ ] язык

brain [ breɪn ] мозг

throat [ θrəʊt ] горло

vein [ veɪn ] кровеносный сосуд

artery [ ˈɑːtərɪ ] артерия

lung [ lʌŋ ] легкое

liver [ ˈlɪvə ] печень

heart [ hɑːt ] сердце

kidney [ ˈkɪdnɪ ] почка

skeleton [ ˈskelɪtn ] скелет

skull [ skʌl ] череп ribs [ rɪbz ] ребра

backbone [ ˈbækbəʊn ] позвоночник

loin [ lɔɪn ] поясница

armpit [ ˈɑːmpɪt ] подмышка

abdomen [ ˈæbdəmen ] живот

2. Times of Day

Midday / Noon

Afternoon

Sunset

Dusk / Twilight

Evening

Night

Midnight

Daylight

3. Zodiacs

Aries Овен March 21 - April 20

Taurus Телец April 21 - May 21

Gemini Близнецы May 22 - June 21

Cancer Рак June 22 - July 22

Leo Лео July 23 - August 21

Virgo Дева August 22 - September 23

Libra Весы September 24 - October 23

Scorpio Скорпион October 24 - November 22

Sagittarius Стрелец November 23 - December 22

Capricorn Козерог December 23 - January 20

Aquarius Водолей January 21 - February

Pisces Рыбы February 20 - March 20

4. Family and Relatives

семья family [ ˈfæməli ]

родственник relative [ ˈrelətɪv ]

родители parents [ ˈpeərənts ]

мать mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma) [ ˈmʌðə mɒm ] [ mʌm ] [ məˈmɑː ] [ ˈmʌmi ] [ mɑː ]

отец father (dad, daddy, papa, pa) [ ˈfɑːðə [ dæd ] [ ˈdædi ] [ pəˈpɑː ] [ pɑː ]

жена wife [ waɪf ]

муж husband [ ˈhʌzbənd ]

супруг(а) spouse [ spaʊz ]

ребенок, дети child, children [ tʃaɪld ] [ ˈtʃɪldrən ]

дочь daughter [ ˈdɔːtə ]

сын son [ sʌn ]

сестра sister [ ˈsɪstə ]

брат brother [ ˈbrʌðə ]

единственный ребенок only child [ ˈəʊnli tʃaɪld ]

близнец twin [ twɪn ]

близнецы, двойняшки twins [ twɪnz ]

брат-близнец twin brother [ twɪn ˈbrʌðə ]

сестра-близнец twin sister [ twɪn ˈsɪstə ]

однояйцевые близнецы identical twins [ aɪˈdentɪkəl twɪnz ]

тройняшки triplets [ ˈtrɪpləts ]

бабушка и дедушка grandparents [ ˈɡrænpeərənts ]

бабушка grandmother (grandma, granny, grandmamma) [ ˈɡræn mʌðə ] [ ˈɡrænmɑː ] [ ˈɡræni ]

дедушка grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, gran-dad) [ ˈɡrænfɑːðə ] [ˈɡrænpɑː ] [ ˈɡrændæd ]

внуки grandchildren [ ˈɡræntʃɪldrən ]

внучка granddaughter [ ˈɡrændɔːtə ]

внук grandson [ ˈɡrænsʌn ]

прабабушка great-grandmother [ ˈɡreɪt ˈɡræn ˌmʌðə ]

прадедушка great-grandfather [ ˈɡreɪtˈɡrændˌfɑːðə ]

прабабушка и прадедушка great-grandparents [ ˈɡreɪt ˈɡrænpeərənts ]

правнуки great-grandchildren [ ˈɡreɪt ˈɡræntʃɪldrən ]

тётя aunt [ ɑːnt ]

дядя uncle [ ˈʌŋkəl ]

крестный отец godfather [ ˈɡɒdfɑːðə ]

крестная мать godmother [ ˈɡɒdmʌðə ]

отчим, приемный отец stepfather [ ˈstepfɑːðə ]

мачеха, приемная мать stepmother [ ˈstepmʌðə ]

сводный брат stepbrother [ ˈstep ˌbrʌðə ]

сводная сестра stepsister [ ˈstepsɪstə ]

брат по одному из родителей half-brother [ ˈhɑːf ˌbrʌðə ]

сестра по одному из родителей half-sister [ ˈhɑːf sɪstə ]

приемный, усыновленный сын adopted son [ əˈdɒptɪd sʌn ]

приемная, удочеренная дочь adopted daughter [ əˈdɒptɪd ˈdɔːtə ]

приемный ребенок adopted child [ əˈdɒptɪd tʃaɪld ]

патронатная семья, приемная семья foster family [ ˈfɒstə ˈfæməli ]

приемный отец foster father [ ˈfɒstə ˈfɑːðə ]

приемная мать foster mother [ ˈfɒstə ˈmʌðə ]

приемные родители foster parents [ ˈfɒstə ˈpeərənts ]

приемный сын foster son [ ˈfɒstə sʌn ]

приемная дочь foster daughter [ ˈfɒstə ˈdɔːtə ]

приемный ребенок foster child [ ˈfɒstə tʃaɪld ]

неполная семья (с одним родителем) single-parent family [ ˈsɪŋɡəl ˈpeərənt ˈfæməli ]

родня the kin, the folks [ ðə kɪn ] [ ðə fəʊks ]

племянница niece [ niːs ]

племянник nephew [ ˈnevjuː ]

двоюродный брат cousin (male) [ ˈkʌzən meɪl ]

двоюродная сестра cousin (female) [ ˈkʌzən ˈfiːmeɪl ]

двоюродный брат (сестра), кузен (кузина) first cousin [ ˈfɜːst ˈkʌzən ]

троюродный брат (сестра) second cousin [ ˈsekənd ˈkʌzən ]

четвероюродный брат (сестра) third cousin [ ˈθɜːd ˈkʌzən ]

родня со стороны мужа или жены in-laws [ ˈɪn lɔːz ]

свекровь mother-in-law (husband's mother) [ ˈmʌðərɪnˌlɔː ˈhəzbəndz ˈmʌðə ]

свёкор father-in-law (husband's father) [ ˈfɑːðər ɪnˌlɔː ˈhəzbəndz ˈfɑːðə ]

тёща mother-in-law (wife's mother) [ ˈmʌðərɪnˌlɔː waɪfs ˈmʌðə ]

тесть father-in-law (wife's father) [ ˈfɑːðər ɪnˌlɔː waɪfs ˈfɑːðə ]

невестка, сноха daughter-in-law [ ˈdɔːtərɪnˌlɔː ]

зять son-in-law [ ˈsʌnɪnˌlɔː ]

шурин, свояк, зять, деверь brother-in-law [ ˈbrʌðərɪnˌlɔː ]

свояченица, золовка, невестка sister-in-law [ ˈsɪstərɪnˌlɔː ]

семейное положение marital status [ ˈmærɪtəl ˈsteɪtəs ]

холостой, неженатый, незамужняя single [ ˈsɪŋɡəl ]

женатый, замужняя married [ ˈmærɪd ]

брак marriage [ ˈmærɪdʒ ]

помолвка engagement [ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]

помолвленный, обрученный engaged [ ɪnˈɡeɪdʒd ]

развод divorce [ dɪˈvɔːs ]

разведенный divorced [ dɪˈvɔːst ]

бывший муж ex-husband [ ˈeks ˈhʌzbənd ]

бывшая жена ex-wife [ ˈeks waɪf ]

расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей separated [ ˈsepəreɪtɪd ]

вдова widow [ ˈwɪdəʊ ]

вдовец widower [ ˈwɪdəʊə ]

подружка, невеста girlfriend [ ˈɡɜːlfrend ]

друг, парень, ухажер boyfriend [ ˈbɔɪfrend ]

любовник, любовница lover [ ˈlʌvə ]

ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный fiance [ fiˈɒnseɪ ]

свадьба wedding [ ˈwedɪŋ ]

невеста на свадьбе bride [ braɪd ]

жених на свадьбе (bride)groom [ braɪd ɡruːm ]

медовый месяц honeymoon [ ˈhʌnɪmuːn ]

5. Money

bill [ bɪl ] счет

cash [ kæʃ ] наличка

discount [ ˈdɪskaʊnt ] скидка

price [ praɪs ] цена

tip [ ˈtɪp ] чаевые

cheap [ tʃiːp ] дешевый

expensive [ ɪkˈspensɪv ] дорогой

free [ friː ] бесплатный

pay [ peɪ ] оплатить

payment [ ˈpeɪmənt ] оплата


visitor counter

® IDEALMATIX ™
Webmaster Elshan Nasirov
• Ideal Network Technologies
© 2000 - 2021