Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

İqtisadi Diplomatiya - Dərs vəsaiti | X.Ə. Vəlizadə, 2017

İqtisadi Diplomatiya - Dərs vəsaiti | A.M. Məhərrəmov, 2013Əlavə ədəbiyyat

Azərbaycan diplomatiyasının tarixi | Prezident Kitabxanası, 2020SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR:

I. İqtisadi diplomatiya haqqında ilkin anlayışlar

1.01. Tərifi
1.02. Predmeti
1.03. Mahiyyəti
1.04. Rolu
1.05. Vəzifəsi
1.06. Formaları
1.07. İnkişaf tarixi
1.08. Təkamül mərhələləri
1.09. Konseptual əsasları
1.10. Müasir strategiyasıII. Diplomatik fəaliyyətin təşkili

2.01. Diplomatik korpuslar: səfirlik və konsulluqlar
2.02. Preventiv dipmissiyalar
2.03. Diplomatik etiket
2.04. Diplomatik protokol 2.05. Diplomatik yazışma
2.06. Diplomatik danışıqlar
2.07. Diplomatik sazişlər
2.08. İkitərəfli iqtisadi diplomatiya
2.09. Çoxtərəfli iqtisadi diplomatiya
2.10. Diplomatiya agentləri
2.11. Azərbaycanda iqtisadi diplomatiyanın milli xüsusiyyətləriIII. İqtisadi diplomatiyanın subyektləri

3.01. İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq institutları
3.02. Dövlət, qeyri-dövlət və özəl iqtisadi təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya
3.03. Beynəlxalq iqtisadi kontraktlar
3.04. Milli dövlətlərin transmilli siyasəti və transmilli şirkətlər
3.05. Konsern, Trest, Sindikat, Holding, Kartel, Konsorsium və digər iqtisadi ittifaqlar
3.06. Beynəlxalq ticarətin inkişafında iqtisadi diplomatiyanın funksiyaları
3.07. İqtisadi diplomatik standartlar
3.08. Beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya
3.09. Gömrük işinin təşkiində iqtisadi diplomatiyanın rolu
3.10. Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi
3.11. Azərbaycanda "Əsrin Müqaviləsi" sazişinin bağlanmasında iqtisadi diplomatiyanın roluIV. İqtisadi diplomatiyanın müasir metod və vasitələri

4.01. Analitik və semantik metodlar
4.02. Mövcud iqtisadi mühitin analizi və sintezi
4.03. İqtisadi induksiya və deduksiya
4.04. Ölkədəki mövcud iqtisadi vəziyyət haqqında zəruri məlumatın toplanması
4.05. İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması
4.06. İdxal və ixracın quruluşu
4.07. Diplomatiyanın ənənəvi vasitələri: sərgilər, dəyirmi masalar, danışıqlar
4.08. İqtisadi təzyiq vasitələri
4.09. "Komanda işi" metodu
4.10. Xarici ölkələrdə vətəndaşların himayə edilməsi
4.11. Akkreditə qaydaları
4.12. Persona non grata
4.13. Diplomatik imtiyazlar və toxunulmazlıq statusı (immunitet)
4.14. Peşəkar diplomatlar üçün tələblər
4.15. Vizavi kontaktlar
4.16. Müştərək kommünikelər
4.17. Rəqəmsal diplomatiya
4.18. Beynəlxalq konfranslarV. İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq kapital və valyuta siyasətində rolu

5.01. İqtisadi diplomatiya və valyuta siyasəti
5.02. İqtisadi diplomatiya və kapital amili
5.03. İqtisadi diplomatiya və dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri
5.04. Beynəlxalq kreditlər
5.05. Beynəlxalq kreditin formaları: lizinq, faktorinq və forfeyting
5.06. Beynəlxaıq kreditin şərtləri
5.07. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin dövlət тənzimlənməsi
5.08. Beynəlxalq Valyuta Fondu
5.09. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
5.10. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
5.11. Xarici iqtisadi fəaliyyətin diplomatik vasitələrlə təkminləşdirilməsiVI. İqtisadi diplomatiyanın milli igtisadiyyatın təhlükəsizliyində rolu

6.01. Milli, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyin konseptual əsasları
6.02. Daxili və xarici iqtisadi təhlükələrin təsnifatı
6.03. İqtisadi diplomatiyanın dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik sistemində funksiyaları
6.04. Ölkədə sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində tətbiq edilən diplomatik vasitələr
6.05. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin səmərəli təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu
6.06. İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları
6.07. İqtisadi diplomatiyanın aktorları və agentləri
6.08. Diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası
6.09. Diplomatik kəşfiyyat anlayışı
6.10. Diplomatik korpusların təhlükəsizliyiVII. ABŞ və aparıcı Avropa ölkələrinin iqtisadi diplomatiya təcrübəsi

7.01. Amerika diplomatiyanın prinsipləri
7.02. Aparıcı Avropa ölkələrin diplomatik prinsipləri
7.03. Preventiv iqtisadi diplomatiya anlayışı
7.04. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarət və qlobal iqtisadi siyasəti
7.05. Paris və London Klubları
7.06. Xarici borclar problemi
7.07. Toronro şərti
7.08. London şərti
7.09. Neapol şərti
7.10. Leon şərti
7.11. Avropa Valyuta Sistemi (European Monetary System)
7.12. Nyu-York Fond Birjası (NFB)
7.13. London Fond Birjası (LFB)
7.14. London Beynəlxalq Maliyyə Fyuçersləri Birjası (LBMFB)VIII. İqtisadi diplomatiya qloballaşma mühitində

8.01. "Qlobalistika" və "Qlobalizm" anlayışları
8.02. Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri
8.03. Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı
8.04. Qloballaşma dövründə iqtisadi diplomatiyadanın vəzifələri
8.05. Qloballaşma mühitinin yeni iqtisadi diplomatik standartları
8.06. İqtisadi diplomatiyanın makroiqtisadi inkişaf və inteqrasiyaya təsiretmə vasitələri
8.07. Transmilli iqtisadi diplomatiya
8.08. Qloballaşma şəraitində çoxtərəfli diplomatiyanın funksiyaları
8.09. ATƏT çərmivəsində çoxtərəfli diplomatiya mexanizmləri
8.10. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyasıIX. Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının iqtisadi diplomatik münasibətləri

9.01. Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının təsnifatı
9.02. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri
9.03. Beynəlxalq və regional təşkilatların iqtisadi diplomatiyası
9.04. Gömrük işinin təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu
9.05. Gömrük ittifaqları
9.06. Neft İxracat Ölkələri Təşkilatı (OPEC)
9.07. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
9.08. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT)
9.09. Avropa Şurası (Coımcil of Europe)
9.10. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT)
9.11. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın institutsional tənzimlənməsi
9.12. Azad ticarət zonaları və ofşorlarX. İqtisadi diplomatiya müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində

10.01. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində iqtisadi diplomatiyanın rolu
10.02. İqtisadi diplomatiya xarici siyasətin əsas vasitəsi kimi
10.03. Müasir dövrdə ölkələrarası iqtisadi münaqişələrin həllində diplomatiyanın rolu
10.04. "Mədəni diplomatiya" anlayışı və onun müasir dövrdə əhəmiyyəti
10.05. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə güc amili
10.06. Postsovet məkanında iqtisadi münaqişələrin həlli yolları
10.07. İkili standartlar
10.08. Potensial qarşıdurma zonaları
10.09. Separat danışıqlar
10.10. Çoxtərəfli xalq diplomatiyasının roluXI. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi diplomatiyası

11.01. Azərbaycan iqtisadi diplomatiyanın xronologiyası
11.02. Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər
11.03. Çağdaş Azərbaycan Respublikasında iqtisadi diplomatiyanın nailiyyətləri
11.04. Azərbaycan Respublikasının müstəqil xarici iqtisadi siyasəti
11.05. Geoiqtisadi təhlükələrin zərərsizləşdirilməsi metodu
11.06. Dünyanın mövcud güç mərkəzləri ilə münasibətdə balanslı siyasətin aparılması metodu
11.07. Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) layihəsi
11.08. Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsi
11.09. Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq prioritetləri
11.10. Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasının geostrateji hədəfləri


Sərbəst iş mövzuları

İqtisadi diplomatiya haqqında ilkin anlayışlar
İqtisadi diplomatiyanın tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu və vəzifəsi
İqtisadi diplomatiyanın formaları
İqtisadi diplomatiyanın inkişaf tarixi
İqtisadi diplomatiyanın təkamül mərhələləri
İqtisadi diplomatiyanın konseptual əsasları
İqtisadi diplomatiyanın müasir strategiyası
Diplomatik fəaliyyətin təşkili
Diplomatik korpuslar: səfirlik və konsulluqlar
Preventiv dipmissiyalar
Diplomatik etiket
Diplomatik protokol
Diplomatik yazışma
Diplomatik danışıqlar
Diplomatik sazişlər
İkitərəfli iqtisadi diplomatiya
Çoxtərəfli iqtisadi diplomatiya
Diplomatiya agentləri
Azərbaycanda iqtisadi diplomatiyanın milli xüsusiyyətləri
İqtisadi diplomatiyanın subyektləri
İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq institutları
Dövlət, qeyri-dövlət və özəl iqtisadi təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya
Beynəlxalq iqtisadi kontraktlar
Milli dövlətlərin transmilli siyasəti və transmilli şirkətlər
Konsern, Trest, Sindikat, Holding, Kartel, Konsorsium və digər iqtisadi ittifaqlar
Beynəlxalq ticarətin inkişafında iqtisadi diplomatiyanın funksiyaları
İqtisadi diplomatik standartlar
Beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında iqtisadi diplomatiya
Gömrük işinin təşkiində iqtisadi diplomatiyanın rolu
Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi
Azərbaycanda "Əsrin Müqaviləsi" sazişinin bağlanmasında iqtisadi diplomatiyanın rolu
İqtisadi diplomatiyanın müasir metod və vasitələri
Analitik və semantik metodlar
Mövcud iqtisadi mühitin analizi və sintezi
İqtisadi induksiya və deduksiya
Ölkədəki mövcud iqtisadi vəziyyət haqqında zəruri məlumatın toplanması
İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması
İdxal və ixracın quruluşu
Diplomatiyanın ənənəvi vasitələri: sərgilər, dəyirmi masalar, danışıqlar
İqtisadi təzyiq vasitələri
Komanda işi metodu
Xarici ölkələrdə vətəndaşların himayə edilməsi
Akkreditə qaydaları
Persona non grata
Diplomatik imtiyazlar və toxunulmazlıq statusı (immunitet)
Peşəkar diplomatlar üçün tələblər
Vizavi kontaktlar
Müştərək kommünikelər
Rəqəmsal diplomatiya
Beynəlxalq konfranslar
İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq kapital və valyuta siyasətində rolu
İqtisadi diplomatiya və valyuta siyasəti
İqtisadi diplomatiya və kapital amili
İqtisadi diplomatiya və dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri
Beynəlxalq kreditlər
Beynəlxalq kreditin formaları: lizinq, faktorinq və forfeyting
Beynəlxaıq kreditin şərtləri
Beynəlxalq kredit münasibətlərinin dövlət тənzimlənməsi
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
Xarici iqtisadi fəaliyyətin diplomatik vasitələrlə təkminləşdirilməsi
İqtisadi diplomatiyanın milli igtisadiyyatın təhlükəsizliyində rolu
Milli, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyin konseptual əsasları
Daxili və xarici iqtisadi təhlükələrin təsnifatı
İqtisadi diplomatiyanın dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik sistemində funksiyaları
Ölkədə sosial-iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində tətbiq edilən diplomatik vasitələr
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin səmərəli təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu
İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları
İqtisadi diplomatiyanın aktorları və agentləri
Diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası
Diplomatik kəşfiyyat anlayışı
Diplomatik korpusların təhlükəsizliyi
ABŞ və aparıcı Avropa ölkələrinin iqtisadi diplomatiya təcrübəsi
Amerika diplomatiyanın prinsipləri
Aparıcı Avropa ölkələrin diplomatik prinsipləri
Preventiv iqtisadi diplomatiya anlayışı
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarət və qlobal iqtisadi siyasəti
Paris və London Klubları
Xarici borclar problemi
Toronro şərti
London şərti
Neapol şərti
Leon şərti
Avropa Valyuta Sistemi (European Monetary System)
Nyu-York Fond Birjası (NFB)
London Fond Birjası (LFB)
London Beynəlxalq Maliyyə Fyuçersləri Birjası (LBMFB)
İqtisadi diplomatiya qloballaşma mühitində
Qlobalistika və "Qlobalizm" anlayışları
Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri
Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı
Qloballaşma dövründə iqtisadi diplomatiyadanın vəzifələri
Qloballaşma mühitinin yeni iqtisadi diplomatik standartları
İqtisadi diplomatiyanın makroiqtisadi inkişaf və inteqrasiyaya təsiretmə vasitələri
Transmilli iqtisadi diplomatiya
Qloballaşma şəraitində çoxtərəfli diplomatiyanın funksiyaları
ATƏT çərmivəsində çoxtərəfli diplomatiya mexanizmləri
Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyası
Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının iqtisadi diplomatik münasibətləri
Ümumdünya maliyyə təşkilatlarının təsnifatı
Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri
Beynəlxalq və regional təşkilatların iqtisadi diplomatiyası
Gömrük işinin təşkilində iqtisadi diplomatiyanın rolu
Gömrük ittifaqları
Neft İxracat Ölkələri Təşkilatı (OPEC)
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT)
Avropa Şurası (Coımcil of Europe)
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT)
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın institutsional tənzimlənməsi
Azad ticarət zonaları və ofşorlar
İqtisadi diplomatiya müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində iqtisadi diplomatiyanın rolu
İqtisadi diplomatiya xarici siyasətin əsas vasitəsi kimi
Müasir dövrdə ölkələrarası iqtisadi münaqişələrin həllində diplomatiyanın rolu
Mədəni diplomatiya anlayışı və onun müasir dövrdə əhəmiyyəti
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə güc amili
Postsovet məkanında iqtisadi münaqişələrin həlli yolları
İkili standartlar
Potensial qarşıdurma zonaları
Separat danışıqlar
Çoxtərəfli xalq diplomatiyasının rolu
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi diplomatiyası
Azərbaycan iqtisadi diplomatiyanın xronologiyası
Azərbaycanın iqtisadi diplomatiyasını fərqləndirən xüsusiyyətlər
Çağdaş Azərbaycan Respublikasında iqtisadi diplomatiyanın nailiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının müstəqil xarici iqtisadi siyasəti
Geoiqtisadi təhlükələrin zərərsizləşdirilməsi metodu
Dünyanın mövcud güç mərkəzləri ilə münasibətdə balanslı siyasətin aparılması metodu
Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) layihəsi
Cənub Qaz Dəhlizi: Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsi
Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq prioritetləri
Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasının geostrateji hədəfləri
Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər
Bretton – Vuds valyuta sisteminin prinsipləri və fəaliyyət mexanizmi
Valyuta dönərliyi və milli valyutanın dönərli valyutaya çevrilməsi şərtləri
Tədiyyə balansı və onun strukturu
Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri
NAFTA və onun dünya iqtisadiyyatında mövqeyi
Beynəlxaq maliyyə bazarı və onun tərkib hissələri
Adam Smitin "Mütləq üstünlüklər" nəzəriyyəsi
“Qızıl milliard” nəzəriyyəsinin mahiyyəti
Samuel Hantinqtonun "Sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi
David Rikardonun “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsi
ABŞ-ın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və əsas makroiqtisadi göstəriciləri
Çinin iqtisadi inkişaf modeli
Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi modelləri
Dünya iqtisadiyyatının aqrar sektoru
Ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətliliyi və onun göstəriciləri
Dünya iqtisadiyyatının infrastrukturu
İqtisadi böhran. Müasir iqtisadi böhranların səbəbləri
İşsizlik, onun səbəbləri və formaları
İnflyasiya və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti, formaları və funksiyaları
Dövlətin fiskal siyasəti
Dünya sənayesində təkrar istehsalın mahiyyəti
Dünya bazarının konyunkturası
Dünya bazarında qiymətlərin yaranması mexanizmi
Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialı
Dünya təsərrüfatının torpaq, su və meşə ehtiyatları
Dünya iqtisadiyyatının ekoloji problemləri
Qlobal enerji problemi
Qlobal ərzaq problemivisitor counterBesucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022