Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

İqtisadi Təhlükəsizlik - Dərs vəsaiti | Nüsrəddin Məmmədov, Mənsur Bərxudarov, Bakı, 2006Əlavə ədəbiyyat

İqtisadi Təhlükəsizlik | V.K. Sençaqov, Bakı, 2008

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası | Səttar Səfərov, Bakı, 2009

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və geosiyasi strategiya | H.H. Aslanov, Bakı, 2012SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR:

I. İqtisadi Təhlükəsizlik haqqında ilkin anlayışlar

1.01. Tərifi
1.02. Predmeti
1.03. Mahiyyəti
1.04. Rolu
1.05. Vəzifəsi
1.06. Milli dövlətlərin iqtisadi təhlükəsizlik problemləri
1.07. İqtisadi təhlükəsizliyi təmin edən dövlət qurumları
1.08. Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
1.09. Konseptual əsasları
1.10. Müasir strategiyası
1.11. Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyiII. Qlobal təhlükəsizlik və sabit iqtisadi inkişaf yolları

2.01. Qlobalizmi səciyyələndirən aspektlər
2.02. Qlobal təhlükəsizliyi təmin edən beynəlxalq institutlar
2.03. Qlobal iqtisadi təhlükəsizliyin ekspert qiymətləndirmələri
2.04. Reqressiv və Dispersiv analiz metodları
2.05. Sabit iqtisadi inkişafı təmin edən amillər
2.06. İnformasiya təhlükəsizliyi
2.07. Beynəlxalq iqtisadi münaqişələr
2.08. Kölgə iqtisadiyyatının anlayışı və quruluşu
2.09. Kriminal iqtisadi fəaliyyətinin mənfi nəticələri
2.10. Dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf modelləri
2.11. Xarici ticarətin təhlükısizliyində dövlət tənzimlənməsinin rolu
2.12. Antiqlobalizm və antiqlobalistlər
2.13. Beynəlxalq makroiqtisadi və regional təhlükəsizlik
2.14. Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
2.15. Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyiIII. İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları

3.01. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorları haqqında ümumi anlayışlar
3.02. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının rolu, mahiiyyəti və əhəmiyyəti
3.03. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının təsnifatı
3.04. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının ilkin göstəriciləri
3.05. Daxili təhlükələr indikatorları
3.06. Xarici təhlükələr indikatorları
3.07. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının proqnozlaşdırılması
3.08. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının regional aspektləri
3.09. Təbii təbiət hadisələri, texnogen və sosial təhlükələr
3.10. Dayanıqlı büdcə və məhdud inflyasiya indikatorları
3.11. İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının qarşılıqlı təsiri
3.12. Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizlik indikatorlarıIV. Müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyi

4.01. Dövlət müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyi
4.02. Sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi təhlükəsizliyi
4.03. Kommersiya müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyi
4.04. Müəssisələrin müflisləşməsinin əlamətləri
4.05. Müəssisələrin müflisləşməsinin proqnozlaşdırılması
4.06. İqtisadi-maliyyə təhlükəsizliyinin göstəriciləri
4.07. Müəssisənin cari aktivlərinin likvidlik xüsusiyyətləri
4.08. Daxili, regional və xarici təhlükələrin təsnifatı
4.09. Dünya iqtisadiyyatındakı böhran hadisələri
4.10. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin təhlükəsizlik vasitələriV. Biznesin təhlükəsizliyi

5.01. Sahibkarlığa qarşı olan hədə və təhlükələrin təsnifatı
5.02. Biznesin təhlükəsizliyini təmin edən universal vasitələrin təsnifatı
5.03. İqtisadi hədələrin səbəbi və mahiyyəti
5.04. Sosial hədələr
5.05. İnformasiya hədələri
5.06. Korrupsiyanın sahibkarlığa hədə olması
5.07. Hüquqi hədələr
5.08. Kriminal hədələr
5.09. Təsərrüfat cinayətkarlığı
5.10. Siyasi hədələr
5.11. Firmanın təhlükəsizlik xidməti
5.12. Kommersiya sirrinin qorunması
5.13. Biznesin təşkili və təhlükəsiz idarə edilməsi
5.14. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta milli sahibkarlıq subyektlərinin təhlükəsizlik problemləriVI. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və geosiyasi strategiya

6.01. Milli və iqtisadi təhlükəsizlik anlayışları
6.02. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının prinsipləri
6.03. Azərbaycanın milli iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası
6.04. Milli mənafeyin birinci yerə qoyulması zəruriliyi
6.05. Azərbaycanın Rusiya və digər MDB dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrinin təhlükəsizliyi
6.06. Ölkənin iqtisadi müstəqilliyi
6.07. İdxal asılılığı
6.08. Dövlətin daxili və xarici borcu
6.09. Dünya bazarında dövlətin rəqabət qabiliyyəti
6.10. İqtisadi təhlükələrin proqnozlaşdırılmasıVII. Azərbaycanın regional iqtisadi təhlükəsizliyi

7.01. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafının strategiyası
7.02. Azərbaycanın regional siyasəti və regionların iqtisadi təhlükəsizliyi
7.03. Regional iqtisadi təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi
7.04. Təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi
7.05. Əmək ehtiyatlarının işə cəlb edilməsi və tam məşğulluğa nail olunması
7.06. Yeni istehsal sahələrinin yaradılması zəruriliyi
7.07. Regional müəssisələrdə yüksək səmərəliliyin təmin edilməi
7.08. Dövlət Proqramında regional iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair yer alan müddəalar
7.09. İqtisadi təhlükəsizliyin dərəcəsinə görə regionların təsnifləşdirilməsi
7.10. Regionlarda iqtisadi təhlükəsizlik problemlərinin optimal həlli yolları
7.11. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının təhlükəsizliyiVIII. Müasir dövrdə insan amilinin təhlükəsizliyi

8.01. Müasir dövrdə insan amilinin təhlükəsizliyinin ön plana çəkilməsinin zəruriliyi
8.02. Şəxsin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəriciləri
8.03. İnsanın iqtisadi təhlükəsizliyinin müasir problemləri
8.04. Şəxsin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin rolu
8.05. Ekoloji təhlükəsizlik
8.06. Qida təhlükəsizliyi
8.07. İnformasiya təhlükəsizliyi
8.08. Əmək təhlükəsizliyi - məşğulluq problemləri
8.09. Təhsil və mədəniyyət sahəsində təhlükəsizlik
8.10. Səhiyyə təhlükəsizliyi


Sərbəst iş mövzuları

İqtisadi Təhlükəsizlik haqqında ilkin anlayışlar
İqtisadi Təhlükəsizliyin tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu və vəzifəsi
Milli dövlətlərin iqtisadi təhlükəsizlik problemləri
İqtisadi təhlükəsizliyi təmin edən dövlət qurumları
Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
İqtisadi Təhlükəsizliyin konseptual əsasları
İqtisadi Təhlükəsizliyin müasir strategiyası
Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyi
Qlobal təhlükəsizlik və sabit iqtisadi inkişaf yolları
Qlobalizmi səciyyələndirən aspektlər
Qlobal təhlükəsizliyi təmin edən beynəlxalq institutlar
Qlobal iqtisadi təhlükəsizliyin ekspert qiymətləndirmələri
Reqressiv və Dispersiv analiz metodları
Sabit iqtisadi inkişafı təmin edən amillər
İnformasiya təhlükəsizliyi
Beynəlxalq iqtisadi münaqişələr
Kölgə iqtisadiyyatının anlayışı və quruluşu
Kriminal iqtisadi fəaliyyətinin mənfi nəticələri
Dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf modelləri
Xarici ticarətin təhlükısizliyində dövlət tənzimlənməsinin rolu
Antiqlobalizm və antiqlobalistlər
Beynəlxalq makroiqtisadi və regional təhlükəsizlik
Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyi
İqtisadi təhlükəsizliyin indikatorları
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorları haqqında ümumi anlayışlar
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının rolu, mahiiyyəti və əhəmiyyəti
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının təsnifatı
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının ilkin göstəriciləri
Daxili təhlükələr indikatorları
Xarici təhlükələr indikatorları
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının proqnozlaşdırılması
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının regional aspektləri
Təbii təbiət hadisələri, texnogen və sosial təhlükələr
Dayanıqlı büdcə və məhdud inflyasiya indikatorları
İqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının qarşılıqlı təsiri
Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizlik indikatorları
Müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyi
Dövlət müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyi
Sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi təhlükəsizliyi
Kommersiya müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyi
Müəssisələrin müflisləşməsinin əlamətləri
Müəssisələrin müflisləşməsinin proqnozlaşdırılması
İqtisadi-maliyyə təhlükəsizliyinin göstəriciləri
Müəssisənin cari aktivlərinin likvidlik xüsusiyyətləri
Daxili, regional və xarici təhlükələrin təsnifatı
Dünya iqtisadiyyatındakı böhran hadisələri
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin təhlükəsizlik vasitələri
Biznesin təhlükəsizliyi
Sahibkarlığa qarşı olan hədə və təhlükələrin təsnifatı
Biznesin təhlükəsizliyini təmin edən universal vasitələrin təsnifatı
İqtisadi hədələrin səbəbi və mahiyyəti
Sosial hədələr
İnformasiya hədələri
Korrupsiyanın sahibkarlığa hədə olması
Hüquqi hədələr
Kriminal hədələr
Təsərrüfat cinayətkarlığı
Siyasi hədələr
Firmanın təhlükəsizlik xidməti
Kommersiya sirrinin qorunması
Biznesin təşkili və təhlükəsiz idarə edilməsi
Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta milli sahibkarlıq subyektlərinin təhlükəsizlik problemləri
Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və geosiyasi strategiya
Milli və iqtisadi təhlükəsizlik anlayışları
Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının prinsipləri
Azərbaycanın milli iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası
Milli mənafeyin birinci yerə qoyulması zəruriliyi
Azərbaycanın Rusiya və digər MDB dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrinin təhlükəsizliyi
Ölkənin iqtisadi müstəqilliyi
İdxal asılılığı
Dövlətin daxili və xarici borcu
Dünya bazarında dövlətin rəqabət qabiliyyəti
İqtisadi təhlükələrin proqnozlaşdırılması
Azərbaycanın regional iqtisadi təhlükəsizliyi
Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafının strategiyası
Azərbaycanın regional siyasəti və regionların iqtisadi təhlükəsizliyi
Regional iqtisadi təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi
Təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi
Əmək ehtiyatlarının işə cəlb edilməsi və tam məşğulluğa nail olunması
Yeni istehsal sahələrinin yaradılması zəruriliyi
Regional müəssisələrdə yüksək səmərəliliyin təmin edilməi
Dövlət Proqramında regional iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair yer alan müddəalar
İqtisadi təhlükəsizliyin dərəcəsinə görə regionların təsnifləşdirilməsi
Regionlarda iqtisadi təhlükəsizlik problemlərinin optimal həlli yolları
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının təhlükəsizliyi
Müasir dövrdə insan amilinin təhlükəsizliyi
Müasir dövrdə insan amilinin təhlükəsizliyinin ön plana çəkilməsinin zəruriliyi
Şəxsin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəriciləri
İnsanın iqtisadi təhlükəsizliyinin müasir problemləri
Şəxsin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin rolu
Ekoloji təhlükəsizlik
Qida təhlükəsizliyi
İnformasiya təhlükəsizliyi
Əmək təhlükəsizliyi - məşğulluq problemləri
Təhsil və mədəniyyət sahəsində təhlükəsizlik
Səhiyyə təhlükəsizliyi
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının funksiyaları
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının funksiyaları
Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEC)
Beynəlxalq Maliyyə təşkilatlarının iqtisadi hədəfləri
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi layihələrdə iştirakı
Beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа prosesləri
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanin mahiyyəti və obyektiv səbəbləri
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın təkamül mərhələləri
Regional inteqrasiyanın formaları
Çüzəştli və Azad Ticarət Zonaları
Ölkələrarası gömrük ittifaqları və ümumi bazarlar
Avropa İttifaqının beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində rolu
Şimali Amerika azad ticarət zonası(NAFTA-North American Free Trade Agreement)
Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri birliyi (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations)
Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APES - Asia-Pacific Economic Cooperation)
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində geosiyasi hədəfləri
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı
Ölkələrin iqtisadi inkişaf kateqoriyaları
"İnkişaf etmiş ölkələr" iqtisadi kateqoriyasının elementləri
İnkişaf etməkdə olan ölkələr və "üçüncü dünya" ölkələri
İqtisadi inkişaf modellərinin ümumi təsnifatı
Amerika iqtisadi modeli
Yapon iqtisadi modeli
Cənubi Koreya iqtisadi modeli
Alman iqtisadi modeli
Qərbi Avropa iqtisadi modeli
İsveç iqtisadi modeli
Çin iqtisadi modeli
Bеynəlхаlq iqtisаdi əməliyyаtlаrın növləri
İnflyasiyanın tərifi və meydana gəlməsinin əsas səbələri
İnflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi metodları
Elm və yeni texnologiyalar sahəsində ölkələrin beynəlxalq münasibətləri
Elmi innovasiyalar, patentlər və geoiqtisadi texnologiyalar
Elm və yeni texnologiyaların inkişafında aparıcı dövlətlərin rolu
"Asiya pələngləri" ölkələrinin iqtisadi möcüzəsinin səbəbləri
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığın mahiyyəti və onu doğuran səbəblər
Beynəlxalq elmi-texniki mübadilənin əsas formaları
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşliğın dünya texnologiyalar bazarının inkişafinda rolu
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığı tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar
Dünya bazarında elmi innovasiyaların transfer edilməsi aspektləri
Elm və yeni texnologiyaların beynəlxalq təhlükəsizlik aspektləri
Azərbaycan beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq sistemində fəaliyyəti
Beynəlxalq inhisarlar: Transmilli korporasiyalar və alyanslar
Beynəlxalq inhisarın geosiyasi və geoiqtisadi mahiyyəti
Beynəlxalq inhisarçılar: Sindikat, Kartel, Trest və Konsorsiumlar
Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər
Bretton – Vuds valyuta sisteminin prinsipləri və fəaliyyət mexanizmi
Valyuta dönərliyi və milli valyutanın dönərli valyutaya çevrilməsi şərtləri
Tədiyyə balansı və onun strukturu
Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri
NAFTA və onun dünya iqtisadiyyatında mövqeyi
Beynəlxaq maliyyə bazarı və onun tərkib hissələri
Adam Smitin "Mütləq üstünlüklər" nəzəriyyəsi
“Qızıl milliard” nəzəriyyəsinin mahiyyəti
Samuel Hantinqtonun "Sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi
David Rikardonun “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsi
ABŞ-ın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və əsas makroiqtisadi göstəriciləri
Çinin iqtisadi inkişaf modeli
Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi modelləri
Dünya iqtisadiyyatının aqrar sektoru
Ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətliliyi və onun göstəriciləri
Dünya iqtisadiyyatının infrastrukturu
İqtisadi böhran. Müasir iqtisadi böhranların səbəbləri
İşsizlik, onun səbəbləri və formaları
İnflyasiya və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti, formaları və funksiyaları
Dövlətin fiskal siyasəti
Dünya sənayesində təkrar istehsalın mahiyyəti
Dünya bazarının konyunkturası
Dünya bazarında qiymətlərin yaranması mexanizmi
Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialı
Dünya təsərrüfatının torpaq, su və meşə ehtiyatları
Dünya iqtisadiyyatının ekoloji problemləri
Qlobal enerji problemi
Qlobal ərzaq problemiwebsite hit counter
Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022