Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat — 1, 2 - Dərs vəsaiti | Rusiya İqtisad Akademiyasi, Moskva, 2008Əlavə ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat | Mühazirələr, Bakı, 2018

Makroiqtisadiyyat | H.M. Əhmədov, Bakı, 2018Faydalı materiallar

Makroiqtisadi göstəricilər (indikatorlar)

Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri

Bolonya Təhsil SistemiSyllabusSEMESTR ÜZRƏ KEÇİRİLƏN MÜHAZİRƏLƏR:

1. Makroiqtisadiyyata giriş      

2. Makroiqtisadi tarazlıq      

3. Milli iqtisadiyyat və ictimai təkrar istehsal    

4. Əsas makroiqtisadi göstəricilər və onların ölçülməsi      

5. Ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi    

6. İstehlak, yığım və investisiyalar    

7. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması və iqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi    

8. İqtisadi qeyri-sabitlik və işsizlik    

9. Makroiqtisadi qeyri-sabitlik və İnflyasiya    

10. Pul sistemi və pul bazarının nəzəri modeli    

11. Kredit-bank sistemi    

12. Maliyyə, vergiqoyma və dövlət xərclərinin iqtisadi nəzəriyyəsi    

13. Sosial siyasət. Sosial-iqtisadi proqramlar    

14. İstehlakın modelləşdirilməsi    

15. İnvestisiyaların nəzəri modelləri    

16. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi    

17. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi göstəriciləri    KOLLOKVİUMLAR:
İkinci Kollokviumun Sualları

SƏRBƏST IŞ MÖVZULARI:

Makroiqtisadi nəzəriyyənin yaranması və inkişafı
Makroiqtisadiyyatın predmeti
Makroiqtisadiyyatın metodları
Makroiqtisadi modellər
Makroiqtisadiyyat və milli iqtisadiyyatın oxşar və fərqli cəhətləri
Milli iqtisadiyyat anlayışının məzmunu
Milli iqtisadiyyatın formaları
Milli iqtisadiyyat və milli iqtisadi sistem
Təkrar istehsalın mahiyyəti
Təkrar istehsalin xarakterik xüsusiyyətləri
Təkrar istehsalın növləri
Təkrar istehsalın tipləri
Makroiqtisadi göstəricilər
Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) və Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM)
ÜDM-un hesablanması metodları
Makroiqtisadi göstəricilər sistemində milli gəlirin yeri və rolu
İqtisadi artımın mahiyyəti
İqtisadi artımın amilləri və tipləri
İqtisadi artımın təmin olunması yolları
İqtisadi artım və səmərəlilik
İstehlak və onun səviyyəsinə təsir göstərən amillər. İstehlak funksiyası
Əmanətin funksiyası, əmanətə orta və son hədd meylliyi
İnvestisiyanın mahiyyəti və təsnifatı
İşsizliyin mahiyyəti və səbəbləri
İşsizliyin formaları
İşsizliyin sosial iqtisadi nəticələri və onun azaldılması tədbirləri
İnflyasiyanın mahiyyəti və təzahür formaları
İnflyasiyanın növləri və ölçüləri
İnflyasiyanın nəticələri və onun tənzimlənməsi
Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları
Büdcə sistemi. Dövlət büdcəsi
Büdcə kəsiri və onun aradan qaldırılması yolları
Vergilərin mahiyyəti və funksiyaları
Vergilərin növləri
Vergi sistemi və onun elementləri
Pul sistemi və onun mərhələləri
Kreditin zəruriliyi vəmahiyyəti
Mərkəzi bank və on un funksiyaları
Kreditin formaları və prinsipləri
Həyat səviyəsi və onun göstəriciləri
Yoxsullq və onu xarakterizə edən göstəricilər
Sosial siaysətin məqsədi və istiqamətləri
Qiymətli kağızların məzmunu və funksiayları
Kommersiya banklarının əməliyyatları
Əhali gəlirləri və onların növləri
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi və mahiyyəti
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin üsulları və formaları
Gəlirlərin qeyri-bərabərliyi və onun ölçülməsi üsulları
Qlobal iqtisadi problemlərin mahiyyəti və təsnifatı
Pul bazarı və onun mahiyyətləri


2021 - 2022 İL QIŞ SESSİYASININ İMTAHAN SUALLARI:


1.Sosial sığortaya ayırmalar
2. Makroiqtisadi tarazlıq
3. Aralıq istehlak
4. Maddi istehsal xərcləri
5. Ümumi əlavə dəyər
6. Əmək haqqı
7. Ümumi iqtisadi tarazlığın nəzəri əsasları
8. Makroiqtisadiyyatın kapital bazarı
9. Makroiqtisadiyyatın qiymətli kağızlar bazarı
10. Makroiqtisadiyyatın təhqiqat sahəsi
11. Makroiqtisadiyyatın əsas göstəriciləri
12. Makroiqtisadiyyatın 3 mərkəzi kategoriyası
13. İşsizlik və onun formaları
14. İstehsal, gəlir və xərclər (ÜDM)
15. Qiymət İndeksləri
16. Pul-kredit (monetar) siyasəti
17. Büdcə-vergi (fiskal) siyasəti
18. İnflyasiya dərəcəsi
19. ÜDM Deflyatoru. Nominal və Real ÜDM
20. Ümümi tarazlığı ilkin şərtləri
21. Makroiqtisadi problemlərin nəzəri həlli
22. Neoklassik makroiqtisadiyyatın məktəbinin nəzəri konsepsiyaları
23. Makroiqtisadiyyatın ümumiləşdirilmiş bazarları
24. Sosial göstəricilərə daxil olan amillər
25. İstehsalçının qiyməti
26. Əmtəələrin əsas qiyməti
27. İstehsal və idxala görə subsidiyalar
28. Məhsula görə subsidiyalar
29. Əsas fondlar
30. Amortizasiya və amortizasiya ayırmaları
31. İqtisadi aktivlər
32. Real investisiyalar
33. Makroiqtisadiyyatda «İstehlak» anlayışı
34. Makroiqtisadiyyatın əsas tədqiqat istiqamətləri
35. Neoklassik makroiqtisadiyyat məktəbinin əsas ideyaları
36. Pay investisiya fondları
37. İnvestisiyadan gəlir
38. «Məcmu tələb» məfhumu
39. Faiz dərəcəsi effekti
40. Varlılıq və ya real kassa qalıqları effekti
41. İdxal alışları effekti
42. A.Marşalın ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi
43. Makroiqtisadiyyatda «İnvestisiya» anlayışı
44. Makroiqtisadiyyatda «Yığım» anlayışı
45. İnvestisiya sürətləndiricisi
46. İnvestisiyaların təsnifatı
47. Spekulyativ investisiyalar
48. Makroiqtisadi tarazlığın "Xarici amillər" nəzəriyyəsi
49. Depressiya tsiklinin xüsusiyyətləri
50. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması səbəbləri
51. Makroiqtisadi tarazlığı bərpa etmə vasitələri
52. İqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi
53. Təkrar istehsal şərtləri
54. Fransız iqtisadçısı J.B.Seyin qanunu (Sey qanunu)
55. Tarazlı tsikl nəzəriyyəsi
56. Tsiklin psixoloji nəzəriyyələri
57. İfrat yığım nəzəriyyəsiİfrat yığım nəzəriyyəsi
58. Makroiqtisadi tarazlığın qeyri-pul amilləri
59. İnvestisiya ehtiyatlarına sahiblik formaları
60. Çoxalma yolu ilə fərqlənən investisiyalar
61. Sosial sığortaya ayırmalar
62. Makroiqtisadi tarazlıq
63. Aralıq istehlak
64. Maddi istehsal xərcləri
65. Ümumi əlavə dəyər
66. Qismən (xüsusi) və ümumi iqtisadi tarazlıq
67. Makroiqtisadi tarazlığa nail olmaq yolları
68. Makroiqtisadiyyatın mahiyyəti və meydana gəlməsi
69. Makroiqtisadiyyatın qiymətli kağızlar bazarı
70. Makroiqtisadiyyatın təhqiqat sahəsi
71. Makroiqtisadi problemlərin nəzəri həlli
72. Neoklassik makroiqtisadiyyatın məktəbinin nəzəri konsepsiyaları
73. Makroiqtisadiyyatın ümumiləşdirilmiş bazarları
74. Sosial göstəricilərə daxil olan amillər
75. İstehsalçının qiyməti
76. Əmtəələrin əsas qiyməti
77. İstehsal və idxala görə subsidiyalar
78. Məhsula görə subsidiyalar
79. Əsas fondlar
80. Amortizasiya və amortizasiya ayırmaları
81. Sosial siyasətin mahiyyəti
82. Dövlət borcu
83. Fiskal siyasət
84. Laffer əyrisi
85. vergilərin tənzimlənmə mexanizmləri
86. Kredit-bank sistemi
87. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
88. Monetar siyasət
89. Ekspansionist fiskal siyasət
90. Vergi mexanizminin elementləri
91. Iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi mexanizmləri
92. Qarışıq iqtisadiyyat şəraiti
93. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
94. Restriksionist fiskal siyasət
95. Dövlət tənzimləməsinin obyektləri və subyektləri
96. İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri
97. Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti
98. Faiz dərəcəsi effekti
99. İdxal alışları effekti
100. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi göstəriciləriFaydalı Videolar

visitor counter
Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022