Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat — 1, 2 - Dərs vəsaiti | Rusiya İqtisad Akademiyasi, Moskva, 2008Əlavə ədəbiyyat

Makroiqtisadiyyat | Mühazirələr, Bakı, 2018

Makroiqtisadiyyat | H.M. Əhmədov, Bakı, 2018SEMESTR ÜZRƏ KEÇİRİLƏN MÜHAZİRƏLƏR:

1. Makroiqtisadiyyata giriş

2. Makroiqtisadi tarazlıq

3. Milli iqtisadiyyat və ictimai təkrar istehsal

4. Əsas makroiqtisadi göstəricilər və onların ölçülməsi

5. Ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi

6. İstehlak, yığım və investisiyalar

7. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması və iqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi

8. İqtisadi qeyri-sabitlik və işsizlik

9. Makroiqtisadi qeyri-sabitlik və İnflyasiya

10. Pul sistemi və pul bazarının nəzəri modeli

11. Kredit-bank sistemi

12. Maliyyə, vergiqoyma və dövlət xərclərinin iqtisadi nəzəriyyəsi. Dövlət borcu

13. Sosial siyasət. İqtisadiyyatın və həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin sosial-iqtisadi proqramları

14. İstehlakın modelləşdirilməsi

15. İnvestisiyaların nəzəri modelləri

16. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

17. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi göstəriciləri


SƏRBƏST IŞ MÖVZULARI:

Makroiqtisadi nəzəriyyənin yaranması və inkişafı
Makroiqtisadiyyatın predmeti
Makroiqtisadiyyatın metodları
Makroiqtisadi modellər
Makroiqtisadiyyat və milli iqtisadiyyatın oxşar və fərqli cəhətləri
Milli iqtisadiyyat anlayışının məzmunu
Milli iqtisadiyyatın formaları
Milli iqtisadiyyat və milli iqtisadi sistem
Təkrar istehsalın mahiyyəti
Təkrar istehsalin xarakterik xüsusiyyətləri
Təkrar istehsalın növləri
Təkrar istehsalın tipləri
Makroiqtisadi göstəricilər
Ümumi Milli Məhsul (ÜMM) və Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM)
ÜDM-un hesablanması metodları
Makroiqtisadi göstəricilər sistemində milli gəlirin yeri və rolu
İqtisadi artımın mahiyyəti
İqtisadi artımın amilləri və tipləri
İqtisadi artımın təmin olunması yolları
İqtisadi artım və səmərəlilik
İstehlak və onun səviyyəsinə təsir göstərən amillər. İstehlak funksiyası
Əmanətin funksiyası, əmanətə orta və son hədd meylliyi
İnvestisiyanın mahiyyəti və təsnifatı
İşsizliyin mahiyyəti və səbəbləri
İşsizliyin formaları
İşsizliyin sosial iqtisadi nəticələri və onun azaldılması tədbirləri
İnflyasiyanın mahiyyəti və təzahür formaları
İnflyasiyanın növləri və ölçüləri
İnflyasiyanın nəticələri və onun tənzimlənməsi
Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları
Büdcə sistemi. Dövlət büdcəsi
Büdcə kəsiri və onun aradan qaldırılması yolları
Vergilərin mahiyyəti və funksiyaları
Vergilərin növləri
Vergi sistemi və onun elementləri
Pul sistemi və onun mərhələləri
Kreditin zəruriliyi vəmahiyyəti
Mərkəzi bank və on un funksiyaları
Kreditin formaları və prinsipləri
Həyat səviyəsi və onun göstəriciləri
Yoxsullq və onu xarakterizə edən göstəricilər
Sosial siaysətin məqsədi və istiqamətləri
Qiymətli kağızların məzmunu və funksiayları
Kommersiya banklarının əməliyyatları
Əhali gəlirləri və onların növləri
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi və mahiyyəti
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin üsulları və formaları
Gəlirlərin qeyri-bərabərliyi və onun ölçülməsi üsulları
Qlobal iqtisadi problemlərin mahiyyəti və təsnifatı
Pul bazarı və onun mahiyyətləri


İMTAHAN SUALLARI:


1. Makroiqtisadiyyatın təhqiqat sahəsi Mühazirə 1

2. Makroiqtisadiyyatın əsas göstəriciləri Mühazirə 1

3. Makroiqtisadi fikir tarixi Mühazirə 1

4. Makroiqtisadiyyatın Keyns məktəbi Mühazirə 1

5. Makroiqtisadiyyatın 3 mərkəzi kategoriyası Mühazirə 1

6. İşsizlik və onun formaları Mühazirə 1

7. İstehsal, gəlir və xərclər (ÜDM) Mühazirə 1

8. Qiymət İndeksləri Mühazirə 1

9. Pul-kredit (monetar) siyasəti Mühazirə 1

10. Büdcə-vergi (fiskal) siyasəti Mühazirə 1

11. İnflyasiya dərəcəsi Mühazirə 1

12. ÜDM Deflyatoru. Nominal və Real ÜDM Mühazirə 1

13. Makroiqtisadi tarazlıq Mühazirə 2

14. Ümumi iqtisadi tarazlığın nəzəri əsasları Mühazirə 2

15. Ümümi tarazlığı ilkin şərtləri Mühazirə 2

16. Qismən (xüsusi) və ümumi iqtisadi tarazlıq Mühazirə 2

17. Makroiqtisadi tarazlığa nail olmaq yolları Mühazirə 2

18. Makroiqtisadiyyatın mahiyyəti və meydana gəlməsi Mühazirə 3

19. Makroiqtisadi problemlərin nəzəri həlli Mühazirə 3

20. Makroiqtisadiyyatın əsas tədqiqat istiqamətləri Mühazirə 3

21. Neoklassik makroiqtisadiyyat məktəbinin əsas ideyaları Mühazirə 3

22. Neoklassik makroiqtisadiyyatın məktəbinin nəzəri konsepsiyaları Mühazirə 3

23. Makroiqtisadiyyatın ümumiləşdirilmiş bazarları Mühazirə 3

24. Makroiqtisadiyyatın kapital bazarı Mühazirə 3

25. Makroiqtisadiyyatın qiymətli kağızlar bazarı Mühazirə 3

26. Sosial göstəricilərə daxil olan amillər Mühazirə 4

27. İstehsalçının qiyməti Mühazirə 4

28. Əmtəələrin əsas qiyməti Mühazirə 4

29. Aralıq istehlak Mühazirə 4

30. Maddi istehsal xərcləri Mühazirə 4

31. Ümumi əlavə dəyər Mühazirə 4

32. Əmək haqqı Mühazirə 4

33. Sosial sığortaya ayırmalar Mühazirə 4

34. İstehsal və idxala görə subsidiyalar Mühazirə 4

35. Məhsula görə subsidiyalar Mühazirə 4

36. Əsas fondlar Mühazirə 4

37. Amortizasiya və amortizasiya ayırmaları Mühazirə 4

38. İqtisadi aktivlər Mühazirə 4

39. Real investisiyalar Mühazirə 4

40. Pay investisiya fondları Mühazirə 4

41. İnvestisiyadan gəlir Mühazirə 4

42. Təkrar istehsal şərtləri Mühazirə 5

43. Fransız iqtisadçısı J.B.Seyin qanunu (Sey qanunu) Mühazirə 5

44. «Məcmu tələb» məfhumu Mühazirə 5

45. Faiz dərəcəsi effekti Mühazirə 5

46. Varlılıq və ya real kassa qalıqları effekti Mühazirə 5

47. İdxal alışları effekti Mühazirə 5

48. A.Marşalın ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi Mühazirə 5

49. Makroiqtisadiyyatda «İnvestisiya» anlayışı Mühazirə 6

50. Makroiqtisadiyyatda «İstehlak» anlayışı Mühazirə 6

51. Makroiqtisadiyyatda «Yığım» anlayışı Mühazirə 6

52. İnvestisiya sürətləndiricisi Mühazirə 6

53. İnvestisiyaların təsnifatı Mühazirə 6

54. Spekulyativ investisiyalar Mühazirə 6

55. İnvestisiya ehtiyatlarına sahiblik formaları Mühazirə 6

56. Çoxalma yolu ilə fərqlənən investisiyalar Mühazirə 6

57. Makroiqtisadi tarazlığın "Xarici amillər" nəzəriyyəsi Mühazirə 7

58. Depressiya tsiklinin xüsusiyyətləri Mühazirə 7

59. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması səbəbləri Mühazirə 7

60. Makroiqtisadi tarazlığı bərpa etmə vasitələri Mühazirə 7

61. İqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi Mühazirə 7

62. Tarazlı tsikl nəzəriyyəsi Mühazirə 7

63. Tsiklin psixoloji nəzəriyyələri Mühazirə 7

64. İfrat yığım nəzəriyyəsiİfrat yığım nəzəriyyəsi Mühazirə 7

65. Makroiqtisadi tarazlığın qeyri-pul amilləri Mühazirə 7

66. Məşğulluq nəzəriyyəsinin təkamüllü inkişafı Mühazirə 8

67. Məşğulluğun sabitləşdirilməsi siyasəti Mühazirə 8

68. İqtisadi qeyri-sabitlik və işsizlik Mühazirə 8

69. «Təbii işsizlik norması» Mühazirə 8

70. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) işsizlik standartları Mühazirə 8

71. Təbii işsizlik səviyyəsi Mühazirə 8

72. Çevik bazar konsepsiyası Mühazirə 8

73. Məşğulluğun təmin edilməsi vasitəlıəri Mühazirə 8

74. İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri Mühazirə 9

75. Makroiqtisadiyyatda "Dezinflyasiya" anlayışı Mühazirə 9

76. Aşkar (açıq) və gizli (boğuq) inflyasiya növləri Mühazirə 9

77. Makroiqtisadiyyatda "Hiperinflyasiya" anlayışı Mühazirə 9

78. Tələb və təklif inflyasiya növləri Mühazirə 9

79. İnflyasiyanın şərtləri və səbəbləri Mühazirə 9

80. Pul kütləsinin artması səbəbləri Mühazirə 9

81. Pulun tədavül sürətinə təsir edən amillər Mühazirə 9

82. Qiymətlərin inflyasiya artımının səbəbləri Mühazirə 9

83. «Lider arxasınca yürüş» prinsipi Mühazirə 9

84. Monetar və qeyri-monetar konsepsiyalar Mühazirə 9

85. Pul sistemi və pul bazarının nəzəri modeli Mühazirə 10

86. Pulun formaları Mühazirə 10

87. Pul tədavülü və pul sistemi Mühazirə 10

88. "Axsayan valyuta" sistemi Mühazirə 10

89. Assiqnasiyalar və Veksellər Mühazirə 10

90. Kredit tədavül vasitələri Mühazirə 10

91. Banknotlar tədavülünün səciyyəvi xüsusiyyətləri Mühazirə 10

92. Çek tədavülünün nağd pul tədavülündən üstün cəhətləri Mühazirə 10

93. Elektron-kağız pul sistemi Mühazirə 10

94. Nağdsız pul formaları Mühazirə 10

95. Himetalizm, Monometalizm və Bimetalizm Mühazirə 10

96. Bazar iqtisadiyyatında kreditin funksiyaları və rolu Mühazirə 11

97. Kapitalın dövriyyəsi prosesi Mühazirə 11

98. Borc kapitalının ən mühüm mənbələri Mühazirə 11

99. Müəssisələrin dövriyyə kapitalı Mühazirə 11

100. Dövlətin pul yığımları Mühazirə 11

101. Pul vəsaitlərinin borc verilməsi sövdəsinin sərfəliliyi Mühazirə 11

102. Borc kapitalının tələb və təklifinin nisbəti Mühazirə 11

103. Mərkəzi bankın monetar siyasəti Mühazirə 11

104. Kommersiya krediti və onun məhdudluqları Mühazirə 11

105. Bank kreditinin üstünlükləri Mühazirə 11

106. İstehlak krediti Mühazirə 11

107. Fiskal siyasət Mühazirə 12

108. Transfert ödənişlər Mühazirə 12

109. Fiskal siyasətin diskret tipi Mühazirə 12

110. Fiskal siyasətin avtomatik tipi Mühazirə 12

111. Restriksionist fiskal siyasət Mühazirə 12

112. Vergilərin klassik nəzəriyyəsi Mühazirə 12

113. Milton Fridmanın monetarizm vergi nəzəriyyəsi Mühazirə 12

114. Fiskal siyasətin vergi tənzimlənməsi mexanizmləri Mühazirə 12

115. Vergi mexanizminin yaradılması mərhələləri Mühazirə 12

116. Vergi güzəştləri prinsipləri Mühazirə 12

117. Sosial siyasətin mahiyyəti Mühazirə 13

118. Minimum istehlak büdcəsi Mühazirə 13

119. Yüksək həyat səviyyəsi Mühazirə 13

120. Yoxsulluq səviyyəsi Mühazirə 13

121. Sosial bazar iqtisadiyyatı Mühazirə 13

122. Sosial-iqtisadi modellər Mühazirə 13

123. "Aralıq dənizi" modeli Mühazirə 13

124. "İngilis-sakson" modeli Mühazirə 13

125. "Kontinental" model Mühazirə 13

126. "Skandinav" modeli Mühazirə 13

127. Sığortanın iki əsas növü Mühazirə 13

128. Sosial siyasət differensiasiyası Mühazirə 13

129. İndeksasiya mexanizmi Mühazirə 13

130. Əhali gəlirlərinin dövlət tənzimləməsi Mühazirə 13

131. Ev təsərrüfatları Mühazirə 14

132. Keynsçi istehlak konsepsiyası Mühazirə 14

133. İstehlakın neoklassik konsepsiyası Mühazirə 14

134. Statik və Dinamik istehlak modelləri Mühazirə 14

135. İstehlak dinamikasına təsir edən amillər Mühazirə 14

136. İnvestisiya bazarının makroiqtisadi öyrənilməsi Mühazirə 15

137. İnvestisiya cəlbediciliyinin ümumi qiymətləndirilməsi Mühazirə 15

138. Sahələrin investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi Mühazirə 15

139. İnvestisiya bazarlarının tənzimlənməsi Mühazirə 15

140. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi Mühazirə 15

141. Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruriliyi Mühazirə 16

142. Keçid dövründə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi Mühazirə 16

143. Qarışıq iqtisadiyyat şəraitində dövlətin əsas funksiyaları Mühazirə 16

144. Dövlət tənzimləməsinin obyektləri və subyektləri Mühazirə 16

145. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları Mühazirə 16

146. Azərbaycanın Ümumi Daxili Məhsulu Mühazirə 17

147. Azərbaycanda adambaşına düşən gəlir Mühazirə 17

148. Azərbaycanda əhalinin orta yaşam müddəti Mühazirə 17

149. Azərbaycanın İnsani İnkişaf İndeksi Mühazirə 17

150. Azərbaycan iqtisadiyyatının inflyasiya dərəcəsi Mühazirə 17
visitor counter
Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2021