Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

Transmilli korporasiyalar | G.Ə.Gənciyev, Ə.R.Ələkbərov, Bakı, 2007

Transmilli korporasiyalar | Dərslik, Bakı, 2010Əlavə ədəbiyyat

Beynəlxalq və transmilli şirkətlər | Bakı, 2010

Transmilli korporasiyalar | Ceyhun Yusifov, Vergi jurnalı, Bakı, 2013

Qloballaşma və xarici investisiyalar | Natiq Sabiroğlu, Bakı, 2006SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR:

I. Transmilli korporasiyalar – tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, vəzifəsi

1.01. Tərifi
1.02. Predmeti
1.03. Mahiyyəti
1.04. Rolu
1.05. Vəzifəsi
1.06. Qlobalistika və transmilliləşmə proseslərinin iqtisadi mahiyyəti
1.07. Transmilli korporasiyaların yaranma səbəbləri
1.08. Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
1.09. Transmilli korporasiyaların inkişaf mərhələləri
1.10. Transmilliləşmə indeksi
1.11. Transmilliləşmə proseslərində Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyi
1.12. Kvazi və Meqa Transmilli korporasiyalarII. Dövlət və özəl transmilli korporasiyalar

2.01. Transmilliləşmə proseslərinin konseptual əsasları
2.02. Britaniyanın Şərqi Hindistan Şirkəti
2.03. Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları fərqləndirən cəhətlər
2.04. Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları eyniləşdirən cəhətlər
2.05. Dövlət şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları
2.06. Özəl şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları
2.07. Transmilli korporasiyaların dövlət tenderlərində iştirakı
2.08. Transmilli korporasiyaların iqtisadi ittifaqa gəlmələrinin səbəbləri
2.09. Transmilli media holdinqlər
2.10. Transmilli korporasiyaların geosiyasi, demoqrafik aspektləri
2.11. Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
2.12. Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyi
2.13. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) transmilli iqtisadi siyasəti
2.14. Azərbaycanda fəaliyyət göstətən xarici transmilli korporasiyalar
2.15. Antiqlobalizm və antiqlobalistlərIII. Transmilli korporasiyalar və inhisarçılıq amilləri

3.01. Transmilli korporasiyaların təkəlçilik meyllərı
3.02. Təkəlçilik meyllərində insan faktorunun rolu
3.03. Dövlətin antiinhisar siyasəti
3.04. Transmilli korporasiyalar arasında iqtisadi rəqabət
3.05. Transmilli korporasiyaların təhlükəsizlik vasitələri
3.06. Kommersiya sirri
3.07. Transmilli korporasiyaların geosiyasi maraqları
3.08. Transmilli korporasiyaların geoiqtisadi strategiyası
3.09. İnhisarçılığın pozitiv və neqativ nəticələri
3.10. Beynəlxalq konsessiya müqavilələriIV. Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi

4.01. Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi
4.02. Türkiyə Respublikasının aparıcı transmilli korporasiyaları
4.03. Rusiya Federasiyasının transmilli korporasiyaları
4.04. Qərbi Avropa ölkələrinin aparıcı transmilli korporasiyaları
4.05. Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparıcı transmilli korporasiyaları
4.06. Transmilli korporasiyaların müstəmləkəçilik siyasəti
4.07. Transmilli korporasiyaların тактика və strategiyası
4.08. Transmilli korporasiyaların böyüməsindən gələn əsas təhlükələr
4.09. Transmilli kapitalın qlobal iqtisadiyyatda payı
4.10. Transmilli korporasiyaların inkişaf perspektivləriV. Transmilli korporasiyaların işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasında rolu

5.01. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasını şərtləndirən səbəblər
5.02. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının müasir xüsusiyyətləri
5.03. İşçi qüvvəsinin kütləvi marketinqi
5.04. İşçi qüvvəsinin məqsədli marketinqi
5.05. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq oriyentasiyalı marketinqi
5.06. Transmilli korporasiyaların personal marketinqi
5.07. Transmilli korporasiyaların "ağıl axını" prosesinə təsiri
5.08. Transmilli korporasiyaların sosial siyasəti
5.09. İşçi qüvvəsinin sənayeləşmiş ölkələrə miqrasiyası
5.10. Əmək miqrasiyasının dövlət tənzimlənməsiVI. Transmilli korporasiyalar və dünya sənayesi

6.01. Transmilli korporasiyaların dünya sənayesində yeri
6.02. Təbii sərvətlərin istismarında transmilli korporasiyaların rolu
6.03. Transmilli korporasiyaların dünyanın neft sənayesində payı
6.04. Transmilli korporasiyaların dünyanın maşınqayırma sənayesində payı
6.05. Transmilli korporasiyaların dünyanın elektrik avadanlığının istehsalı senayəsində payı
6.06. Transmilli korporasiyaların dünyanın kimya senayəsində payı
6.07. Transmilli korporasiyaların dünyanın poladtökmə senayəsində payı
6.08. Transmilli korporasiyaların dünyanın əczaçılıq senayəsində payı
6.09. Transmilli korporasiyaların dünyanın hərbi senayəsində payı
6.10. Transmilli maliyyə-sənaye qruplarıVII. Transmilli korporasiyalar və dünya ticarəti

7.01. Müasir beynəlxalq ticarətin transmilliləşmə xüsusiyyətləri
7.02. Transmilli korporasiyaların dünya ticarətində yeri
7.03. Beynəlxalq bazarların təşkilində transmilli korporasiyaların rolu
7.04. Transmilli korporasiyaların Azad İqtisadi Zonalarda fəaliyyəti
7.05. Transmilli korporasiyaların əmtəə idxalı potensialı
7.06. Transmilli korporasiyaların əmtəə ixracı potensialı
7.07. Transmilli korporasiyalar və xidmətlərin dünya ticarəti
7.08. Ticarətin beynəlxalq dövriyyəsində transmilli korporasiyaların payı
7.09. Əmtəələrin dünya qiymətlərinin formalaşmasında transmilli korporasiyaların rolu
7.10. Əmtəə birjalarının fəaliyyətində transmilli korporasiyaların roluVIII. Transmilli korporasiyaların təşkilati idarəetmə strukturları

8.01. Üfüqi inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar
8.02. Şaquli inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar
8.03. Üfüqi və şaquli inteqrasiya olmamış transmilli korporasiyalar
8.04. Çoxmilli transmilli korporasiyalar
8.05. Qlobal transmilli korporasiyalar
8.06. Transmilli korporasiyaların etnosiyasi xüsusiyyətləri
8.07. Transmilli korporasiyanın kvazi dövlət səlahiyyətləri
8.08. Transmilli korporasiyanın kvazi konyuktur maraqları
8.09. Transmilli korporasiyanın demping siyasəti
8.10. Transmilli korporasiyanın filiallar və "törəmə" şirkətlər şəbəkəsiIX. Transmilli korporasiyalar və dünya siyasəti

9.01. Transmilli korporasiyaların dünya siyasətində yeri
9.02. Transmilli korporasiyaların dövlət qərarlarının qəbuluna təsiri
9.03. Transmilli korporasiyaların dövlətin xarici siyasətinə təsiretmə mexanizmləri
9.04. Transmilli korporasiyaların siyasi riskləri
9.05. Dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində transmilli korporasiyaların rolu
9.06. Transmilli korporasiyalar ilə antiqlobalistlərin siyasi qarşıdurması
9.07. Transmilli korporasiyaların iqtisadi sanksiyalar şəraitində fəaliyyəti
9.08. Transmilli korporasiyaların iqtisadi böhran şəraitində fəaliyyəti
9.09. Transmilli korporasiyaların siyasi lobbiçilik fəaliyyəti
9.10. Azərbaycanın dünya bazarına inteqrasiyada transmilli korporasiyaların roluX. Transmilli korporasiyalar və qloballaşma prosesləri

10.01. Qlobalistika anlayışının elmi tərifi
10.02. Qloballaşma proseslırinin mövcud durumu
10.03. Qlobalizm və Mondializm anlayışları
10.04. İqtisadiyyatın qloballaşmasında transmilli korporasiyaların rolu
10.05. Transmilli korporasiyaların müştərək maraqları – meqakorporasiyalar
10.06. Qlobal iqtisadiyyatda transmilli korporasiyaların rəqabət üstünlükləri
10.07. Qloballaşma dövründə transmilli korporasiyaların geosiyasi və geoiqtisadi hədəfləri
10.08. İstehsalat proseslərin kütləvi avtomatlaşdırılmasında transmilli korporasiyaların rolu
10.09. Transmilli korporasiyaların yüksək texnologiyalı məhsullar bazarına nəzarəti
10.10. Transmilli korporasiyaların vahid qlobal informasiya məkanının yaradılmasında roluXI. Transmilli korporasiyalar və bəşəri inkişaf problemləri

11.01. Ölkə sənayesinin keyfiyyətcə inkişafı və əmək məhsuldarlığının artması
11.02. Beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi
11.03. Vergi və gömrük siyasətinin liberallaşması problemi
11.04. Yerlərdə fərdi prosedurların de-bürokratizasiyası problemi
11.05. Kapitalın elmi tətqiqat, kəşv və ixtira işlərinin aparılmasına yatırılması
11.06. Kapital, yeni texnologiyalar, idarəetmə təcrübəsi kimi əlavə ehtiyatların əldə edilməsi
11.07. Yüksək inhisar qiymətlərin təyin edilməsi problemi
11.08. Təbii və əmək ehtiyatlarının yırtıcı istismarı
11.09. Ölkədən kapital axını problemi
11.10. Transmilli korporasiyaların dövlətin siyasi və iqtisadi kursuna müdaxiləsiXII. Transmilli korporasiyaların elmi-texniki tərəqqiyə təsiri

12.01. Elmi-texniki tərəqqi səciyyələndirən amillər
12.02. Transmilli korporasiyaların elmi-texniki strategiyası
12.03. Transmilli korporasiyaların elmi-texniki patentlərə nou-xaulara nəzarəti
12.04. Elmi-texniki tərəqqidə transmilli korporasiyaların rolu
12.05. Müasir sənaye texnologiyalarının inlikaf etmiş ölkələrdən transfer edilməsi səbəbləri
12.06. Transmilli korporasiyaların qida, yeyinti məhsullarının kütləvi istehsalında rolu
12.07. Müasir iqtisadi texnologiyaların mübadiləsində transmilli korporasiyaların rolu
12.08. Transmilli korporasiyaların elmi-texniki insitutları və təcrübə müəssisələri
12.09. Tədqiqat və İnkişaf (R&D - Research and development) təşkilatı
12.10. Elmi və texnoloji inkişafın qloballaşmasında transmilli korporasiyaların roluXIII. Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq kapitalın miqrasiyası

13.01. Beynəlxalq kapital miqrasiyasının səbəbləri
13.02. Beynəlxalq kapital miqrasiyasının formaları
13.03. Transmilli korporasiyaların beynəlxalq kapitalın miqrasiyasında rolu
13.04. Transmilli korporasiyaların merkantilizm maraqları
13.05. Transmilli korporasiyaların birbaşa investisiyaları
13.06. Transmilli korporasiyaların portfel investisiyaları
13.07. Beynəlxalq valyuta münasibətləri
13.08. Beynəlxalq transmilli banklar
13.09. Beynəlxalq kredit sistemi
13.10. Ofşor zonalarda kapitalın təhlükəsizliyik problemləriXIV. Dünyanın ən nəhəng transmilli korporasiyaları

14.01. Exxon Mobil
14.02. General Electric
14.03. ICBC (Industrial and Commercial Bank of China)
14.04. CBB (China Construction Bank)
14.05. JP Morgan Chase
14.06. BP (British Petroleum Company)
14.07. Microsoft Incorporation
14.08. Apple Incorporation
14.09. Amazon Incorporation
14.10. LUKOIL
14.11. Gazprom
14.12. Kraft FoodsXV. Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli layihələr

15.01. Azərbaycan Avrasiya qlobal və transmilli layihələr çərçivəsində
15.02. "Əsrin Kontraktı" - Azərbaycan iqtisadiyyatının transmilliləşməsinin bir təzahürü kimi
15.03. Transmilli “İpək Yolu iqtisadi kəməri” layihəsi
15.04. BP-nin "Şahdəniz-2" qaz layihəsi
15.05. "Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir Yolu" layihəsi
15.06. "Şimal–Cənub Nəqliyyat Dəhlizi" layihəsi
15.07. "Trans Anadolu Boru Kəməri" (TANAP) layihəsi
15.08. “Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı” (TASİM) layihəsi
15.09. "Cənub Qaz Nəqliyyatı Dəhlizi" (Nabukko) layihəsi
15.10. Azərbaycan Reapublikasında transmilli korporasiyaların inkişaf perspektivləri


Sərbəst iş mövzuları

Transmilli korporasiyalar fənninin tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, və vəzifəsi
Qlobalistika və transmilliləşmə proseslərinin iqtisadi mahiyyəti
Transmilli korporasiyaların yaranma səbəbləri
Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
Transmilli korporasiyaların inkişaf mərhələləri
Transmilliləşmə indeksi
Transmilliləşmə proseslərində Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyi
Kvazi və Meqa Transmilli korporasiyalar
Dövlət və özəl transmilli korporasiyalar
Transmilliləşmə proseslərinin konseptual əsasları
Britaniyanın Şərqi Hindistan Şirkəti
Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları fərqləndirən cəhətlər
Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları eyniləşdirən cəhətlər
Dövlət şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları
Özəl şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları
Transmilli korporasiyaların dövlət tenderlərində iştirakı
Transmilli korporasiyaların iqtisadi ittifaqa gəlmələrinin səbəbləri
Transmilli media holdinqlər
Transmilli korporasiyaların geosiyasi, demoqrafik aspektləri
Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyi
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) transmilli iqtisadi siyasəti
Azərbaycanda fəaliyyət göstətən xarici transmilli korporasiyalar
Antiqlobalizm və antiqlobalistlər
Transmilli korporasiyalar və inhisarçılıq amilləri
Transmilli korporasiyaların təkəlçilik meyllərı
Təkəlçilik meyllərində insan faktorunun rolu
Dövlətin antiinhisar siyasəti
Transmilli korporasiyalar arasında iqtisadi rəqabət
Transmilli korporasiyaların təhlükəsizlik vasitələri
Kommersiya sirri
Transmilli korporasiyaların geosiyasi maraqları
Transmilli korporasiyaların geoiqtisadi strategiyası
İnhisarçılığın pozitiv və neqativ nəticələri
Beynəlxalq konsessiya müqavilələri
Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi
Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi
Türkiyə Respublikasının aparıcı transmilli korporasiyaları
Rusiya Federasiyasının transmilli korporasiyaları
Qərbi Avropa ölkələrinin aparıcı transmilli korporasiyaları
Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparıcı transmilli korporasiyaları
Transmilli korporasiyaların müstəmləkəçilik siyasəti
Transmilli korporasiyaların тактика və strategiyası
Transmilli korporasiyaların böyüməsindən gələn əsas təhlükələr
Transmilli kapitalın qlobal iqtisadiyyatda payı
Transmilli korporasiyaların inkişaf perspektivləri
Transmilli korporasiyaların işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasında rolu
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasını şərtləndirən səbəblər
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının müasir xüsusiyyətləri
İşçi qüvvəsinin kütləvi marketinqi
İşçi qüvvəsinin məqsədli marketinqi
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq oriyentasiyalı marketinqi
Transmilli korporasiyaların personal marketinqi
Transmilli korporasiyaların "ağıl axını" prosesinə təsiri
Transmilli korporasiyaların sosial siyasəti
İşçi qüvvəsinin sənayeləşmiş ölkələrə miqrasiyası
Əmək miqrasiyasının dövlət tənzimlənməsi
Transmilli korporasiyalar və dünya sənayesi
Transmilli korporasiyaların dünya sənayesində yeri
Təbii sərvətlərin istismarında transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyaların dünyanın neft sənayesində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın maşınqayırma sənayesində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın elektrik avadanlığının istehsalı senayəsində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın kimya senayəsində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın poladtökmə senayəsində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın əczaçılıq senayəsində payı
Transmilli korporasiyaların dünyanın hərbi senayəsində payı
Transmilli maliyyə-sənaye qrupları
Transmilli korporasiyalar və dünya ticarəti
Müasir beynəlxalq ticarətin transmilliləşmə xüsusiyyətləri
Transmilli korporasiyaların dünya ticarətində yeri
Beynəlxalq bazarların təşkilində transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyaların Azad İqtisadi Zonalarda fəaliyyəti
Transmilli korporasiyaların əmtəə idxalı potensialı
Transmilli korporasiyaların əmtəə ixracı potensialı
Transmilli korporasiyalar və xidmətlərin dünya ticarəti
Ticarətin beynəlxalq dövriyyəsində transmilli korporasiyaların payı
Əmtəələrin dünya qiymətlərinin formalaşmasında transmilli korporasiyaların rolu
Əmtəə birjalarının fəaliyyətində transmilli korporasiyaların rolu
Müasir transmilli korporasiyaların struktur təsnifatı
Üfüqi inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar
Şaquli inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar
Üfüqi və şaquli inteqrasiya olmamış transmilli korporasiyalar
Çoxmilli transmilli korporasiyalar
Qlobal transmilli korporasiyalar
Transmilli korporasiyaların etnosiyasi xüsusiyyətləri
Transmilli korporasiyanın kvazi dövlət səlahiyyətləri
Transmilli korporasiyanın kvazi konyuktur maraqları
Transmilli korporasiyanın demping siyasəti
Transmilli korporasiyanın filiallar və "törəmə" şirkətlər şəbəkəsi
Transmilli korporasiyalar və dünya siyasəti
Transmilli korporasiyaların dünya siyasətində yeri
Transmilli korporasiyaların dövlət qərarlarının qəbuluna təsiri
Transmilli korporasiyaların dövlətin xarici siyasətinə təsiretmə mexanizmləri
Transmilli korporasiyaların siyasi riskləri
Dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyalar ilə antiqlobalistlərin siyasi qarşıdurması
Transmilli korporasiyaların iqtisadi sanksiyalar şəraitində fəaliyyəti
Transmilli korporasiyaların iqtisadi böhran şəraitində fəaliyyəti
Transmilli korporasiyaların siyasi lobbiçilik fəaliyyəti
Azərbaycanın dünya bazarına inteqrasiyada transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyalar və qloballaşma prosesləri
Qlobalistika anlayışının elmi tərifi
Qloballaşma proseslırinin mövcud durumu
Qlobalizm və Mondializm anlayışları
İqtisadiyyatın qloballaşmasında transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyaların müştərək maraqları – meqakorporasiyalar
Qlobal iqtisadiyyatda transmilli korporasiyaların rəqabət üstünlükləri
Qloballaşma dövründə transmilli korporasiyaların geosiyasi və geoiqtisadi hədəfləri
İstehsalat proseslərin kütləvi avtomatlaşdırılmasında transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyaların yüksək texnologiyalı məhsullar bazarına nəzarəti
Transmilli korporasiyaların vahid qlobal informasiya məkanının yaradılmasında rolu
Transmilli korporasiyalar və bəşəri inkişaf problemləri
Ölkə sənayesinin keyfiyyətcə inkişafı və əmək məhsuldarlığının artması
Beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi
Vergi və gömrük siyasətinin liberallaşması problemi
Yerlərdə fərdi prosedurların de-bürokratizasiyası problemi
Kapitalın elmi tətqiqat, kəşv və ixtira işlərinin aparılmasına yatırılması
Kapital, yeni texnologiyalar, idarəetmə təcrübəsi kimi əlavə ehtiyatların əldə edilməsi
Yüksək inhisar qiymətlərin təyin edilməsi problemi
Təbii və əmək ehtiyatlarının yırtıcı istismarı
Ölkədən kapital axını problemi
Transmilli korporasiyaların dövlətin siyasi və iqtisadi kursuna müdaxiləsi
Transmilli korporasiyaların elmi-texniki tərəqqiyə təsiri
Elmi-texniki tərəqqi səciyyələndirən amillər
Transmilli korporasiyaların elmi-texniki strategiyası
Transmilli korporasiyaların elmi-texniki patentlərə nou-xaulara nəzarəti
Elmi-texniki tərəqqidə transmilli korporasiyaların rolu
Müasir sənaye texnologiyalarının inlikaf etmiş ölkələrdən transfer edilməsi səbəbləri
Transmilli korporasiyaların qida, yeyinti məhsullarının kütləvi istehsalında rolu
Müasir iqtisadi texnologiyaların mübadiləsində transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyaların elmi-texniki insitutları və təcrübə müəssisələri
Tədqiqat və İnkişaf (R&D - Research and development) təşkilatı
Elmi və texnoloji inkişafın qloballaşmasında transmilli korporasiyaların rolu
Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq kapitalın miqrasiyası
Beynəlxalq kapital miqrasiyasının səbəbləri
Beynəlxalq kapital miqrasiyasının formaları
Transmilli korporasiyaların beynəlxalq kapitalın miqrasiyasında rolu
Transmilli korporasiyaların merkantilizm maraqları
Transmilli korporasiyaların birbaşa investisiyaları
Transmilli korporasiyaların portfel investisiyaları
Beynəlxalq valyuta münasibətləri
Beynəlxalq transmilli banklar
Beynəlxalq kredit sistemi
Ofşor zonalarda kapitalın təhlükəsizliyik problemləri
Dünyanın ən nəhəng transmilli korporasiyaları
Exxon Mobil
General Electric
ICBC (Industrial and Commercial Bank of China)
CBB (China Construction Bank)
JP Morgan Chase
BP (British Petroleum Company)
Microsoft Incorporation
Apple Incorporation
Amazon Incorporation
LUKOIL
Gazprom
Kraft Foods
Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli layihələr
Azərbaycan Avrasiya qlobal və transmilli layihələr çərçivəsində
Əsrin Kontraktı - Azərbaycan iqtisadiyyatının transmilliləşməsinin bir təzahürü kimi
Transmilli “İpək Yolu iqtisadi kəməri” layihəsi
BP-nin "Şahdəniz-2" qaz layihəsi
Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir Yolu layihəsi
Şimal–Cənub Nəqliyyat Dəhlizi layihəsi
Trans Anadolu Boru Kəməri (TANAP) layihəsi
“Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı” (TASİM) layihəsi
Cənub Qaz Nəqliyyatı Dəhlizi (Nabukko) layihəsi
Azərbaycan Reapublikasında transmilli korporasiyaların inkişaf perspektivləri
Azərbaycan iqtisadiyyatının idxal-ixrac aspektləri
Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər
Bretton – Vuds valyuta sisteminin prinsipləri və fəaliyyət mexanizmi
Valyuta dönərliyi və milli valyutanın dönərli valyutaya çevrilməsi şərtləri
Tədiyyə balansı və onun strukturu
Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri
NAFTA və onun dünya iqtisadiyyatında mövqeyi
Beynəlxaq maliyyə bazarı və onun tərkib hissələri
Adam Smitin "Mütləq üstünlüklər" nəzəriyyəsi
“Qızıl milliard” nəzəriyyəsinin mahiyyəti
Samuel Hantinqtonun "Sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi
David Rikardonun “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsi
ABŞ-ın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və əsas makroiqtisadi göstəriciləri
Çinin iqtisadi inkişaf modeli
Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi modelləri
Dünya iqtisadiyyatının aqrar sektoru
Ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətliliyi və onun göstəriciləri
Dünya iqtisadiyyatının infrastrukturu
İqtisadi böhran. Müasir iqtisadi böhranların səbəbləri
İşsizlik, onun səbəbləri və formaları
İnflyasiya və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti, formaları və funksiyaları
Dövlətin fiskal siyasəti
Dünya sənayesində təkrar istehsalın mahiyyəti
Dünya bazarının konyunkturası
Dünya bazarında qiymətlərin yaranması mexanizmi
Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialı
Dünya təsərrüfatının torpaq, su və meşə ehtiyatları
Dünya iqtisadiyyatının ekoloji problemləri
Qlobal enerji problemi
Qlobal ərzaq problemiwebsite hit counter
Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022