Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

ƏDƏBİYYAT & DƏRSLİKLIƏR

İnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi. Dərs vəsaiti | Ziya Məmmədov, Bakl, 2012

Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Dərs vəsaiti | G.A.Əzizova, Bakl, 2012

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuSEMESTR ÜZRƏ KEÇİRİLƏN MÜHAZİRƏLƏR:

01. İnvestisiya fəaliyyəti, onun mahiyyəti və vəzifələri      
02. İnvestisiya qoyuluşlarının tənzimlənmə vasitələri      
03. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri və subyektləri      
04. Makroiqtisadi inkişafda investisiya qoyuluşları      
05. İnvestisiya fəaliyyəti və məşğulluq problemləri      
06. Sosial infrastrukturun inkişafında investisiyanın rolu      
07. İnvestisiya və əsas fondların təkrar istehsalı      
08. İnvestisiya riski anlayısı və risklərin təsnifatı      

İMTAHAN SUALLARI:
1. İnvestisiya fəaliyyəti, onun mahiyyəti və vəzifələri
2. İnvestisiyaların ümumi təsnifatı
3. İnvestisiya obyektinə görə təsnif edilın investisiyalar
4. Maliyyə investisiyaları
5. Müəssisə investisiyaları
6. Spekulyativ investisiyalar
7. Birbaşa investisiyalar
8. Portfel investisiyaları
9. Real investisiyalar
10. Qeyri-maliyyə investisiyaları
11. İntellektual investisiyalar
12. İnvestisiyaların şərtlərinə görə təsnifatı
13. İnvestisiya ehtiyatlarına sahiblik formaları
14. Çoxalma yolu ilə seçilən investisiyalar
15. İnvestisiya tələbinin həcmini təyin edən amillər
16. İnvestisiya qoyuluşlarının tənzimlənmə vasitələri
17. İnvestisiya vasitələrinin depozit növləri
18. Qiymətli kağızların növləri
19. Banklara maliyyə yatırımları
20. Sığorta şirkətlərinin qənaət proqramları
21. Təşkilatların istiqrazları və səhmləri
22. Qarşılıqlı fondlar
23. Birja ilə satılan fond ehtiyatları
24. Səhmlərin alınması və sərfəli satışı
25. Qiymətli metallara yönələn investisiyalar
26. Daşınmaz əmlaka yönələn investisiyalar
27. Alternativ investisiyalar
28. Risk dərəcəsinə görəseçilən investisiya vasitələri
29. Aşağı risklə seçilən investisiyalar
30. Orta risklə seçilən investisiyalar
31. Yüksək risklə seçilən nvestisiyalar
32. Əmanətlərin xarici valyutada saxlanması
33. Dövlət istiqrazları
34. Kommersiya banklarında əmanətlərin saxlanılması
35. Kommersiya banklarının vekselləri
36. Kommersiya şirkətlərinin vekselləri
37. Kommersiya şirkətlərinin istiqrazları
38. Əmlak fondlarının səhmləri
39. İstiqraz fondlarının səhmləri
40. İcarəyə götürülmüş daşınmaz əmlak
41. Hazır investisiya layihələrinin alınması
42. İndeks fondlarının səhmləri
43. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri və subyektləri
44. Xarici investisiya qoyuluşları
45. Beynəlxalq investisiya bazarı
46. «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Qanun
47. Maddi və intellektual sərvətlərin istifadə olunmasına yönələn investisiyalar
48. Müsabiqə (tender) və hərraclar
49. İnvestisiya layihələrinin ekspertizası
50. İnvestisiya fəaliyyəti üçün lisenziyanın alınması
51. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanan müqavilənin şərtləri
52. İnvestisiya fəaliyyətində öhdəliklərin yerinə yetirilməsində Fors-Major hallar
53. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi bazası
54. İnvestisiya birjaları
55. İnvestisiya prosesinin əsas subyektləri
56. Yerli və xarici investorlar
57. Makroiqtisadi inkişafda investisiya qoyuluşları
58. Xarici investisiya qoyuluşlarının rolu və əhəmiyyəti
59. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində investisiya proseslərinin mahiyyəti
60. Azərbaycanda "Əsrin müqaviləsi" razılaşmasının tarixi əhəmiyyəti
61. İnvestisiya fəaliyyəti və məşğulluq problemləri
62. İşsizlik probleminin aradan qaldırılmasında investisiyaların rolu
63. Invеstisiyаnın sоsiаl-iqtisаdi məzmunu
64. Əsаs fоndlаrın gеniş təкrаr istеhsаlına yönələn investisiyalar
65. Dövriyyə fоndlаrınа yönələn investisiyalar
66. İnvestorların hüquqlarının qorunmasının əsasları
67. Sağlam investisiya mühitinin şərtləri
68. İnvestisiyaların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
69. İqtisadi və sosial inkişafda investisiya qoyuluşlarının rolu və əhəmiyyəti
70. Dövlətin investisiya siyasətinin məqsəd və vəzifələri
71. Investisiya fəaliyyətinə xitam verilməsi
72. İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri
73. Beynəlxalq hesablamaların formaları
74. Beynəlxalq valyuta və maliyyə kredit bazarı
75. İnvestisiya fəaliyyətinin qeyi-kommersiya riskləri
76. İnvestisiya siyasətinin konseptual əsasları
77. Xarici investisiya üçün dövlət təminatları
78. Sosial infrastrukturun inkişafında investisiyanın rolu
79. Azərbbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri
80. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyəti
81. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi şərtləri
82. İnvestisiya siyasətində kommersiya sirrlərinin qorunması
83. İnvestisiyaların dövlət ekspertizası
84. İnvestisiya fəaliyyətində qiymətqoyma
85. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin formaları
86. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri
87. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasibətlər
88. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri
89. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hüquqları
90. İnvestisiya və əsas fondlarin təkrar istehsali
91. Əsas istehsal fondlarının təzələnməsinin formaları
92. Əsas istehsal fondlarının təzələnməsi
93. Əsas fondların texnoloji strukturu
94. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı şəraitində investisiya fəaliyyətinin obyekti
95. Əsas fondların strukturuna təsir göstən amillər
96. Qeyri-dövlət təşkilatlarına yönələn investisiyalar
97. "Bir pəncərə" sistemi
98. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkişaf istiqamətləri
99. Qiymətli kağızlar bazarının inkişaf modelləri
100. Azad iqtisadi zonalara yönələn investisiyalar
website hit counter


Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022