Müəllim: Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu
Birinci Ali Təhsili: N. A. Voznesenskiy adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu, 1990
İkinci Ali Təhsili: Moskva Beynəlxalq Hüquq və Ali Biznes Məktəbi, 1995
İqtisadiyyat elmləri üzrə pedaqoji təcrübəsi: 30 il
İşgüzar fəaliyyəti: "İdeal" Firmasının Prezidenti (2001), "Birja-N" qəzetinin təsisçisi (2013)
Pedaqoji fəaliyyəti: Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllimlə əlaqə:                  

Əsas ədəbiyyat

Beynəlxalq İqtisadiyyat | Şəmsəddin Hacıyev, Əvəz Bayramov, Bakı, 2005

Beynəlxalq İqtisadiyyat | Dərslik, Bakı, 2010Əlavə ədəbiyyat

Dünya iqtisadiyyati: müasir dövrün problemləri | Bakı, 2003

Dünya iqtisadiyyatinin tarixi | Şəmsəddin Hacıyev, Əvəz Bayramov, Bakı, 2010

Beynəlxalq ticarət əməliyyatları | Dərs vəsaiti, Bakı, 2017

Kapitalın beynəlxalq miqrasiyası | Bakı, 2017SEMESTR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR:

I. Beynəlxalq iqtisadiyyat – tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, vəzifəsi

1.01. Tərifi
1.02. Predmeti
1.03. Mahiyyəti
1.04. Rolu
1.05. Vəzifəsi
1.06. Konseptual əsasları
1.07. Beynəlxalq iqtisadiyyatın subyektləri
1.08. Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
1.09. Dünya təsərrüfatının inkişaf mərhələləri
1.10. Ölkələrarası iqtisadi münasibətlərin tarixi
1.11. Açıq iqtisadiyyatın mahiyyəti və üstünlükləri
1.12. Beynəlxalq iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsiII. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və zəruriliyi

2.01. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və zəruriliyi
2.02. Beynəlxalq əmək bölgüsünün əsas konsepsiyaları
2.03. Beynəlxalq əmək bölgüsünün formaları
2.04. Müasir şəraitdə beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişaf xüsusiyyətləri
2.05. Istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması: mahiyyəti və formaları
2.06. Beynəlxalq istehsal proseslərinin kooperativləşdirilməsi
2.07. Beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişaf amilləri və göstəriciləri
2.08. Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
2.09. Beynəlxalq əmək bölgüsünü zəruri edən səbəblərin təsnifatı
2.10. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın iştirakı
2.11. Qlobalizm dövründə Azərbaycanın iqtisadi maraqlarıIII. Bеynəlхаlq ticаrət və xarici iqtisadi siyasət

3.01. Xarici ticarətin nəzəri, metodoloji və konseptual əsasları
3.02. Bеynəlхаlq ticаrətin xarici iqtisadi siyasətdə aparıcı funksiyaları
3.03. Beynəlxalq ticarətin inkişafina təsir edən amillər
3.04. Beynəlxalq ticarətin dinamikasi və strukturu
3.05. Xarici ticarət siyasətinin tarixi retrospektivası
3.06. Azərbaycanın Beynəlxalq Ticarət layihələrində iştirakı
3.07. Dünya əmtəə dövriyyəsində Azərbaycanın payı
3.08. Kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti
3.09. Kommersiya fəaliyyətində informasiyanın rolu
3.10. Kommersiya sirri
3.11. Beynəlxalq ticarət standartları
3.12. Müqavilələrin normativ bazası, strukturu və formaları
3.13. Müqavilələrin bağlanması, dəyişdirilməsi və pozulması
3.14. Yüklərin göndərilmə müddəti
3.15. Malların ödənilməsi şərtləri
3.16. Malların qablaşdırılması və markalanması
3.17. Satıcının zəmanəti
3.18. Cərimə sanksiyaları
3.19. Zərərin ödənilməsi
3.20. Ümumdünya Ticarət TəşkilatıIV. Kapitalın beynəlxalq iqtisadiyyat sistemində miqrasiyası

4.01. Beynəlxalq kapital miqrasiyasının səbəbləri
4.02. Kapitalın miqrasiya formaları
4.03. Kapitalın ixracı və idxalı
4.04. Xarici investisiyalar
4.05. Birbaşa xarici investisiyalar
4.06. Portfel investisiyalar
4.07. Dünyanın borc kapitalı bazarı
4.08. Beynəlxalq kapital miqrasiyasının tənzimlənməsi
4.09. Beynəlxalq maliyyə oliqarxiyası
4.10. Azad iqtisadi və ofşor zonalarV. İşci qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası və beynəlxalq əmək bazarı

5.01. İşçi qüvvəsinin bеynəlхаlq miqrasiyasının mahiyyəti
5.02. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının əmələ gəlməsi səbəbləri
5.03. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının formaları
5.04. Əhalinin beynəlxalq miqrasiyasının əsas mərkəzləri
5.05. Dövlətin miqrasiya siyasəti
5.06. Miqrasiya proseslərinin beynəlxalq miqyasda tənzimlənməsi
5.07. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
5.08. Beynəlxalq miqrasiyanın hüquqi normativ bazası
5.09. Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin iqtisadi, demoqrafik aspektləri
5.10. İşci qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiya proseslərinin siyasi və iqtisadi perspektivasıVI. Bеynəlхаlq vаlyutа-mаliyyə və кrеdit münаsibətləri

6.01. Bеynəlхаlq vаlyutа-mаliyyə sistemi
6.02. Bеynəlхаlq кrеditin verilməsini səciyyələndirən iqtisadi amillər
6.03. Bеynəlхаlq vаlyutа sistеmi və onun inkişaf mərhələləri
6.04. Beynəlxalq valyuta münasibətləri və valyuta sisteminin subyektləri
6.05. Beynəlxalq bazarlar, banklar və birjalar
6.06. Beynəlxalq maliyyə kredit mərkəzləri və valyuta dönərliyi
6.07. Bеynəlхаlq vаlyutа və mаliyyə кrеdit bаzаrı
6.08. Bеynəlхаlq iqtisаdi əməliyyаtlаrın növləri
6.09. İnflyasiyanın tərifi və meydana gəlməsinin əsas səbələri
6.10. İnflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi metodlarıVII. Elm və yeni texnologiyalar sahəsində ölkələrin beynəlxalq münasibətləri

7.01. Elmi innovasiyalar, patentlər və geoiqtisadi texnologiyalar
7.02. Elm və yeni texnologiyaların inkişafında aparıcı dövlətlərin rolu
7.03. "Asiya pələngləri" ölkələrinin iqtisadi möcüzəsinin səbəbləri
7.04. Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığın mahiyyəti və onu doğuran səbəblər
7.05. Beynəlxalq elmi-texniki mübadilənin əsas formaları
7.06. Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşliğın dünya texnologiyalar bazarının inkişafinda rolu
7.07. Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığı tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar
7.08. Dünya bazarında elmi innovasiyaların transfer edilməsi aspektləri
7.09. Elm və yeni texnologiyaların beynəlxalq təhlükəsizlik aspektləri
7.10. Azərbaycan beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq sistemində fəaliyyətiVIII. Beynəlxalq inhisarlar: Transmilli korporasiyalar və alyanslar

8.01. Beynəlxalq inhisarın geosiyasi və geoiqtisadi mahiyyəti
8.02. Beynəlxalq inhisarçılar: Sindikat, Kartel, Trest və Konsorsiumlar
8.03. Trаnsmilli korporasiyaların təkamül mərhələləri
8.04. Trаnsmilli korporasiyaların geoiqtisadi maraqları
8.05. Kvazi və mega transmilli korporasiyalar
8.06. Trаnsmilli korporasiyaların investisiya siyasəti
8.07. Trаnsmilli korporasiyaların inhisar meyllərinin təsnifatı
8.08. Müasir şəraitdə trаnsmilli korporasiyaların fəaliyyətini səciyyələndirən amillər
8.09. Dövlətlərin antiinhisar siyasətinin üsul və vasitələri
8.10. Beynəlxalq inhisarların fəaliyyətini tənzimləyən beynəlxalq hüquqi normalarIX. Yeni beynəlxalq iqtisadi standartlar və beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik problemləri

9.01. İqtisadi standartların təsnifatı
9.02. İqtisadi standartların tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar
9.03. Müasir beynəlxalq iqtisadi standartlar və texnologiyalar
9.04. Qloballaşma dövründə milli iqtisadiyyatların təhlükəsizliyi
9.05. “Şimal-Cənub” problemi və beynəlxalq iqtisadiyyatda tətbiq edilən yeni standartlar
9.06. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin iqtisadi əhəmiyyəti
9.07. "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları
9.08. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası
9.09. İqtisadi konfliktologiya elminin konseptual əsasları
9.10. Beynəlxalq iqtisadi münaqişələrin səbəbləri və həlli yollarıX. Beynəlxalq təşkilatların dünya iqtisadiyyatında rolu

10.01. Beynəlxalq təşkilatların dünya iqtisadiyyatında funksiyaları
10.02. Dünyanın aparıcı beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarının təsnifatı
10.03. Dünya iqtisadiyyatın tənzimlənməsində regional təşkilatların rolu
10.04. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı
10.05. Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankının funksiyaları
10.06. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının funksiyaları
10.07. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının funksiyaları
10.08. Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEC)
10.09. Beynəlxalq Maliyyə təşkilatlarının iqtisadi hədəfləri
10.10. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi layihələrdə iştirakıXI. Beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа prosesləri

11.01. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanin mahiyyəti və obyektiv səbəbləri
11.02. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın təkamül mərhələləri
11.03. Regional inteqrasiyanın formaları
11.04. Çüzəştli və Azad Ticarət Zonaları
11.05. Ölkələrarası gömrük ittifaqları və ümumi bazarlar
11.06. Avropa İttifaqının beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində rolu
11.07. Şimali Amerika azad ticarət zonası(NAFTA-North American Free Trade Agreement)
11.08. Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri birliyi (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations)
11.09. Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APES - Asia-Pacific Economic Cooperation)
11.10. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində geosiyasi hədəfləriXII. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı

12.01. Ölkələrin iqtisadi inkişaf kateqoriyaları
12.02. "İnkişaf etmiş ölkələr" iqtisadi kateqoriyasının elementləri
12.03. İnkişaf etməkdə olan ölkələr və "üçüncü dünya" ölkələri
12.04. İqtisadi inkişaf modellərinin ümumi təsnifatı
12.05. Amerika iqtisadi modeli
12.06. Yapon iqtisadi modeli
12.07. Cənubi Koreya iqtisadi modeli
12.08. Alman iqtisadi modeli
12.09. Qərbi Avropa iqtisadi modeli
12.10. İsveç iqtisadi modeli
12.11. Çin iqtisadi modeliXIII. Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadiyyatları

13.01. Yeni sənaye ölkələrinin (YSÖ) iqtisadi təkamül mərhələləri
13.02. Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadi inkişaf modelləri
13.03. Yeni sənaye ölkələrinin ixrac yönümlü iqtisadiyyatı (Asiya modeli)
13.04. Yeni sənaye ölkələrinin dünya iqtisadiyyatında yeri
13.05. “Asia Əjdahaları” ölkələri: Cənubi Koreya, Tayvan, Sinqapur və Honq Konq
13.06. Latın Amerikasının yeni sənaye ölkələri: Argentina, Brazilya və Meksika
13.07. Malaziya, Hindistan, Çili və Tayland sənayeləri
13.08. Kipr, Tunis, Türkiyə, İndoneziya və Filippin sənayeləri
13.09. Yeni sənaye ölkələrinin beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri
13.10. Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləriXIV. İslam ölkələrinin iqtisadiyyatı

14.01. İslam iqtisadi sisteminin konseptual və nəzəri əsasları
14.02. İslam ölkələrində beynəlxalq iqtisadi siyasətin özünəməxsus xüsusiyyətləri
14.03. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan Islam ölkələri
14.04. İslam ölkələrində maliyyə-kredit siyasətinin xüsusiyyətləri
14.05. İslam banklarını fərqləndirən xüsusiyyətlər
14.06. İslam banklarında istehlak və ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları
14.07. İslam banklarında biznes kreditlərinin verilməsi qaydaları
14.08. İslam ölkələrində aparılan ticarətin xüsusiyyətləri
14.09. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İKT)
14.10. Azərbaycanın İslam iqtisadi sistemində roluXV. Beynəlxalq banklar, birjalar və maliyyə institutları

15.01. Beynəlxalq maliyyə institutlarının təsnifatı
15.02. Beynəlxalq Valyuta Fondu
15.03. Beynəlxalq Yenidənqunna və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı)
15.04. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
15.05. Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
15.06. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının iqtisadi hədəfləri
15.07. Transmilli banklar
15.08. Nyu-York, London və Tokio birjaları
15.09. Ofşor maliyyə mərkəzləri
15.10. Paris və London KlublarıXVI. Azərbaycan beynəlxalq iqtisadiyyat sistemində

16.01. Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyası
16.02. Azərbaycanın xarici ticarət və valyuta siyasəti
16.03. Azərbaycana yatırılan investisiyaların geoiqtisadi və geosiyasi hədəfləri
16.04. Azərbaycan iqtisadiyyatının idxal-ixrac aspektləri
16.05. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarda iştirakı
16.06. Azərbaycanı "xammal ölkəsi" kimi səciyyələndirən amillər
16.07. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən transmilli korporasiyalar
16.08. Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyəti
16.09. Azərbaycanın beynəlxalq investor qismində fəaliyyəti
16.10. Azərbaycanın iqtisadiyyatının beynəlxalq müstəvidə inkişaf perspektivləriXVII. Qloballaşma dövründə beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafı

17.01. "Qlobalistika" və "Qlobalizm" anlayışları
17.02. Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri
17.03. Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı
17.04. Qlobal iqtisadi layihələrin geosiyasi hədəfləri
17.05. Beynəlxalq Maliyyə Oligarxiyası və transmilli kapital
17.06. Beynəlxalq güc mərkəzlərinin iqtisai hegemoniya meylləri
17.07. “Milli” və “Qlobal” iqtisadi konsepsiyalar arasında ziddiyətlər
17.08. Antiqlobalizm cərəyanları və antiqlobalistlər
17.09. Qlobal iqtisadiyyatın pozitiv və neqativ təsirləri
17.10. Qlobal iqtisadi böhranların səbəbləri və həlli yolları


Sərbəst iş mövzuları

Beynəlxalq iqtisadiyyat fənninin tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, vəzifəsi
Beynəlxalq iqtisadiyyat konseptual əsasları
Beynəlxalq iqtisadiyyatın subyektləri
Vahid dünya ailəsində «Böyük» və «Kiçik» ölkələr
Dünya təsərrüfatının inkişaf mərhələləri
Ölkələrarası iqtisadi münasibətlərin tarixi
Açıq iqtisadiyyatın mahiyyəti və üstünlükləri
Beynəlxalq iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və zəruriliyi
Beynəlxalq əmək bölgüsünün əsas konsepsiyaları
Beynəlxalq əmək bölgüsünün formaları
Müasir şəraitdə beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişaf xüsusiyyətləri
Istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması: mahiyyəti və formaları
Beynəlxalq istehsal proseslərinin kooperativləşdirilməsi
Beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişaf amilləri və göstəriciləri
Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası
Beynəlxalq əmək bölgüsünü zəruri edən səbəblərin təsnifatı
Beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın iştirakı
Qlobalizm dövründə Azərbaycanın iqtisadi maraqları
Xarici ticarətin nəzəri, metodoloji və konseptual əsasları
Bеynəlхаlq ticаrətin xarici iqtisadi siyasətdə aparıcı funksiyaları
Beynəlxalq ticarətin inkişafina təsir edən amillər
Beynəlxalq ticarətin dinamikasi və strukturu
Xarici ticarət siyasətinin tarixi retrospektivası
Azərbaycanın Beynəlxalq Ticarət layihələrində iştirakı
Dünya əmtəə dövriyyəsində Azərbaycanın payı
Kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti
Kommersiya fəaliyyətində informasiyanın rolu
Kommersiya sirri
Beynəlxalq ticarət standartları
Müqavilələrin normativ bazası, strukturu və formaları
Müqavilələrin bağlanması, dəyişdirilməsi və pozulması
Yüklərin göndərilmə müddəti
Malların ödənilməsi şərtləri
Malların qablaşdırılması və markalanması
Satıcının zəmanəti
Cərimə sanksiyaları
Zərərin ödənilməsi
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
Beynəlxalq kapital miqrasiyasının səbəbləri
Kapitalın miqrasiya formaları
Kapitalın ixracı və idxalı
Xarici investisiyalar
Birbaşa xarici investisiyalar
Portfel investisiyalar
Dünyanın borc kapitalı bazarı
Beynəlxalq kapital miqrasiyasının tənzimlənməsi
Beynəlxalq maliyyə oliqarxiyası
Azad iqtisadi və ofşor zonalar
İşçi qüvvəsinin bеynəlхаlq miqrasiyasının mahiyyəti
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının əmələ gəlməsi səbəbləri
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının formaları
Əhalinin beynəlxalq miqrasiyasının əsas mərkəzləri
Dövlətin miqrasiya siyasəti
Miqrasiya proseslərinin beynəlxalq miqyasda tənzimlənməsi
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
Beynəlxalq miqrasiyanın hüquqi normativ bazası
Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin iqtisadi, demoqrafik aspektləri
İşci qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiya proseslərinin siyasi və iqtisadi perspektivası
Bеynəlхаlq vаlyutа-mаliyyə sistemi
Bеynəlхаlq кrеditin verilməsini səciyyələndirən iqtisadi amillər
Bеynəlхаlq vаlyutа sistеmi və onun inkişaf mərhələləri
Beynəlxalq valyuta münasibətləri və valyuta sisteminin subyektləri
Beynəlxalq bazarlar, banklar və birjalar
Beynəlxalq maliyyə kredit mərkəzləri və valyuta dönərliyi
Bеynəlхаlq vаlyutа və mаliyyə кrеdit bаzаrı
Bеynəlхаlq iqtisаdi əməliyyаtlаrın növləri
İnflyasiyanın tərifi və meydana gəlməsinin əsas səbələri
İnflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi metodları
Elm və yeni texnologiyalar sahəsində ölkələrin beynəlxalq münasibətləri
Elmi innovasiyalar, patentlər və geoiqtisadi texnologiyalar
Elm və yeni texnologiyaların inkişafında aparıcı dövlətlərin rolu
"Asiya pələngləri" ölkələrinin iqtisadi möcüzəsinin səbəbləri
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığın mahiyyəti və onu doğuran səbəblər
Beynəlxalq elmi-texniki mübadilənin əsas formaları
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşliğın dünya texnologiyalar bazarının inkişafinda rolu
Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığı tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar
Dünya bazarında elmi innovasiyaların transfer edilməsi aspektləri
Elm və yeni texnologiyaların beynəlxalq təhlükəsizlik aspektləri
Azərbaycan beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq sistemində fəaliyyəti
Beynəlxalq inhisarlar: Transmilli korporasiyalar və alyanslar
Beynəlxalq inhisarın geosiyasi və geoiqtisadi mahiyyəti
Beynəlxalq inhisarçılar: Sindikat, Kartel, Trest və Konsorsiumlar
Trаnsmilli korporasiyaların təkamül mərhələləri
Trаnsmilli korporasiyaların geoiqtisadi maraqları
Kvazi və mega transmilli korporasiyalar
Trаnsmilli korporasiyaların investisiya siyasəti
Trаnsmilli korporasiyaların inhisar meyllərinin təsnifatı
Müasir şəraitdə trаnsmilli korporasiyaların fəaliyyətini səciyyələndirən amillər
Dövlətlərin antiinhisar siyasətinin üsul və vasitələri
Beynəlxalq inhisarların fəaliyyətini tənzimləyən beynəlxalq hüquqi normalar
Yeni beynəlxalq iqtisadi standartlar və beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik problemləri
İqtisadi standartların təsnifatı
İqtisadi standartların tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar
Müasir beynəlxalq iqtisadi standartlar və texnologiyalar
Qloballaşma dövründə milli iqtisadiyyatların təhlükəsizliyi
“Şimal-Cənub” problemi və beynəlxalq iqtisadiyyatda tətbiq edilən yeni standartlar
Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin iqtisadi əhəmiyyəti
"Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları
Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası
İqtisadi konfliktologiya elminin konseptual əsasları
Beynəlxalq iqtisadi münaqişələrin səbəbləri və həlli yolları
Beynəlxalq təşkilatların dünya iqtisadiyyatında rolu
Beynəlxalq təşkilatların dünya iqtisadiyyatında funksiyaları
Dünyanın aparıcı beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarının təsnifatı
Dünya iqtisadiyyatın tənzimlənməsində regional təşkilatların rolu
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı
Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankının funksiyaları
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının funksiyaları
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının funksiyaları
Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEC)
Beynəlxalq Maliyyə təşkilatlarının iqtisadi hədəfləri
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi layihələrdə iştirakı
Beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа prosesləri
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanin mahiyyəti və obyektiv səbəbləri
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın təkamül mərhələləri
Regional inteqrasiyanın formaları
Çüzəştli və Azad Ticarət Zonaları
Ölkələrarası gömrük ittifaqları və ümumi bazarlar
Avropa İttifaqının beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində rolu
Şimali Amerika azad ticarət zonası(NAFTA-North American Free Trade Agreement)
Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri birliyi (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations)
Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APES - Asia-Pacific Economic Cooperation)
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi intеqrаsiyа proseslərində geosiyasi hədəfləri
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı
Ölkələrin iqtisadi inkişaf kateqoriyaları
"İnkişaf etmiş ölkələr" iqtisadi kateqoriyasının elementləri
İnkişaf etməkdə olan ölkələr və "üçüncü dünya" ölkələri
İqtisadi inkişaf modellərinin ümumi təsnifatı
Amerika iqtisadi modeli
Yapon iqtisadi modeli
Cənubi Koreya iqtisadi modeli
Alman iqtisadi modeli
Qərbi Avropa iqtisadi modeli
İsveç iqtisadi modeli
Çin iqtisadi modeli
Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadiyyatları
Yeni sənaye ölkələrinin (YSÖ) iqtisadi təkamül mərhələləri
Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadi inkişaf modelləri
Yeni sənaye ölkələrinin ixrac yönümlü iqtisadiyyatı (Asiya modeli)
Yeni sənaye ölkələrinin dünya iqtisadiyyatında yeri
“Asia Əjdahaları” ölkələri: Cənubi Koreya, Tayvan, Sinqapur və Honq Konq
Latın Amerikasının yeni sənaye ölkələri: Argentina, Brazilya və Meksika
Malaziya, Hindistan, Çili və Tayland sənayeləri
Kipr, Tunis, Türkiyə, İndoneziya və Filippin sənayeləri
Yeni sənaye ölkələrinin beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri
Yeni sənaye ölkələrinin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri
İslam ölkələrinin iqtisadiyyatı
İslam iqtisadi sisteminin konseptual və nəzəri əsasları
İslam ölkələrində beynəlxalq iqtisadi siyasətin özünəməxsus xüsusiyyətləri
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan Islam ölkələri
İslam ölkələrində maliyyə-kredit siyasətinin xüsusiyyətləri
İslam banklarını fərqləndirən xüsusiyyətlər
İslam banklarında istehlak və ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları
İslam banklarında biznes kreditlərinin verilməsi qaydaları
İslam ölkələrində aparılan ticarətin xüsusiyyətləri
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İKT)
Azərbaycanın İslam iqtisadi sistemində rolu
Beynəlxalq banklar, birjalar və maliyyə institutları
Beynəlxalq maliyyə institutlarının təsnifatı
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Beynəlxalq Yenidənqunna və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı)
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının iqtisadi hədəfləri
Transmilli banklar
Nyu-York, London və Tokio birjaları
Ofşor maliyyə mərkəzləri
Paris və London Klubları
Azərbaycan beynəlxalq iqtisadiyyat sistemində
Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyası
Azərbaycanın xarici ticarət və valyuta siyasəti
Azərbaycana yatırılan investisiyaların geoiqtisadi və geosiyasi hədəfləri
Azərbaycan iqtisadiyyatının idxal-ixrac aspektləri
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarda iştirakı
Azərbaycanı "xammal ölkəsi" kimi səciyyələndirən amillər
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən transmilli korporasiyalar
Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyəti
Azərbaycanın beynəlxalq investor qismində fəaliyyəti
Azərbaycanın iqtisadiyyatının beynəlxalq müstəvidə inkişaf perspektivləri
Qloballaşma dövründə beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafı
"Qlobalistika" və "Qlobalizm" anlayışları
Qlobal iqtisadiyyatın tərifi və göstəriciləri
Qlobal iqtisadiyyatı meydana gətirən səbəblərin təsnifatı
Qlobal iqtisadi layihələrin geosiyasi hədəfləri
Beynəlxalq Maliyyə Oligarxiyası və transmilli kapital
Beynəlxalq güc mərkəzlərinin iqtisai hegemoniya meylləri
“Milli” və “Qlobal” iqtisadi konsepsiyalar arasında ziddiyətlər
Antiqlobalizm cərəyanları və antiqlobalistlər
Qlobal iqtisadiyyatın pozitiv və neqativ təsirləri
Qlobal iqtisadi böhranların səbəbləri və həlli yolları
Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər
Bretton – Vuds valyuta sisteminin prinsipləri və fəaliyyət mexanizmi
Valyuta dönərliyi və milli valyutanın dönərli valyutaya çevrilməsi şərtləri
Tədiyyə balansı və onun strukturu
Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri
NAFTA və onun dünya iqtisadiyyatında mövqeyi
Beynəlxaq maliyyə bazarı və onun tərkib hissələri
Adam Smitin "Mütləq üstünlüklər" nəzəriyyəsi
“Qızıl milliard” nəzəriyyəsinin mahiyyəti
Samuel Hantinqtonun "Sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi
David Rikardonun “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsi
ABŞ-ın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və əsas makroiqtisadi göstəriciləri
Çinin iqtisadi inkişaf modeli
Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi modelləri
Dünya iqtisadiyyatının aqrar sektoru
Ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətliliyi və onun göstəriciləri
Dünya iqtisadiyyatının infrastrukturu
İqtisadi böhran. Müasir iqtisadi böhranların səbəbləri
İşsizlik, onun səbəbləri və formaları
İnflyasiya və onun sosial-iqtisadi nəticələri
Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti, formaları və funksiyaları
Dövlətin fiskal siyasəti
Dünya sənayesində təkrar istehsalın mahiyyəti
Dünya bazarının konyunkturası
Dünya bazarında qiymətlərin yaranması mexanizmi
Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialı
Dünya təsərrüfatının torpaq, su və meşə ehtiyatları
Dünya iqtisadiyyatının ekoloji problemləri
Qlobal enerji problemi
Qlobal ərzaq problemivisitor counter
Besucherzahler
счетчик посещений
contador de visitas счетчик посещений

Webmaster Elshan NASİROV
IDEAL EDUCATION COMPANY
2001-2022